102. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

102. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 11. rujna 2008. godine, s početkom u 11.00 satu u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednic je usvoje slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 101. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
  2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana rasporeda kioska za Grad Pulu
  3. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Koparska kbr. 5 u Puli
  4. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Koparska kbr. 25 u Puli
  5. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Koparska kbr. 29 u Puli
  6. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu građevinskog zemljišta - srpanj 2008.
  7. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja kanalizacijskog voda u dijelu Ulice Sv. Felicije u Puli (MO Valdebek)
  8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti zakupniku Generalturist d.o.o. za ulaganje - izvođenje radova adaptacije dijela poslovnog prostora u Puli, Cararrina br. 4
  9. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o održavanju manifestacija - Sajam cvijeća i Obrtnički sajam