100. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

100. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 21. kolovoza 2008. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvoje slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 99. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 06. kolovoza 2008. godine (Zaključak o nedavanju suglasnosti za održavanje koncerta u Amfiteatru u Puli)
 3. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 12. kolovoza 2008. godine (Odluka o davanju suglasnosti na Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove "Pula Sport")
 4. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 12. kolovoza 2008. godine (Odlukaopočetku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave usluga popravaka i održavanja električnih instalacija u zgradama za potrebe upravnih tijela Grada Pule i mjesne samouprave)
 5. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 12. kolovoza 2008. godine (Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu radova na nanošenju zaštitnih premaza za prostorije upravnih tijela Grada Pule i mjesne samouprave)
 6. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 12. kolovoza 2008. godine (Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave radova na postavljanju podova i podnih obloga, te radova na postavljanju zidnih obloga i tapeta za prostorije upravnih tijela Grada Pule i mjesne samouprave)
 7. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 12. kolovoza 2008. godine (Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju natječajaza prodaju nekretnina)
 8. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora Stoja i Šijana
 9. Donošenje Zaključka o pristupanju izrade "Strategije razvoja Grada Pule"
 10. Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
 11. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice između Grada Pule i Belušić Valtera
 12. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Lunko Marijan
 13. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Močnik Paola i Signorelli Nadia
 14. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Jakšić Siniše iz Pule, Zoranićeva 21, za povrat uplaćene pričuve
 15. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Sinčić Antonije iz Pule, Zlatićev trg br.6, za povrat uplaćene pričuve 
 16. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 14.08.2008. (Zaključak o vremenu trajanja beach partya Monumenti u sklopu festivala Media Mediterranea 10)
 17. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe - Radoshevich Lidia