30. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

30. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 22. veljače 2007. godine s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 28. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave izravnim ugovaranjem za pružanje usluga paušalnog održavanja računala i računalne opreme
 3. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog nadmetanja za nabavu usluga osiguranja imovine u vlasništvu Grada Pule, imovine osnovnih škola na području Grada Pule, osiguranja službenika i namještenika Grada Pule, te djelatnika, učenika i trećih osoba u osnovnim školama od posljedica nesretnog slučaja
 4. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, HUSEINI JOLE, Maksimilijanova 19, Pula, za storniranje dugovanja za pričuvu
 5. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, BAJRAMOVIĆ RUŽDIJA, Krčka 40, Pula, za storniranje dugovanja za pričuvu
 6. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev zakupnika Grada Pule, "AUTOHRVATSKA PULA" d.o.o., Splitska 7, Pula, za storniranje dugovanja za pričuvu
 7. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, MIŠAN VESNE, Marijanijeva 1A, Pula, za prijeboj uplaćene pričuve sa najamninom i storniranje dugovanja za pričuvu
 8. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, MUMČEHAJIĆ ZUHDIJE, Palazzine 8, Pula, za povrat uplaćene pričuve i storniranje dugovanja za pričuvu
 9. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, BANKOVIĆ VLASTE, Gladijatorska 15, Pula, za povrat uplaćene pričuve
 10. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, ZEHER ANKE, Mornarički trg 3, Pula, za povrat uplaćene pričuve
 11. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, MIŠKULIN IVANA, Gladijatorska 7, Pula, za povrat uplaćene pričuve i storniranje dugovanja za pričuvu
 12. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, MARAS JOZE, Prilaz Kralja Salamona 1, Pula, za povrat uplaćene pričuve
 13. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, MARAS MARIA, Kandlerova 14, Pula, za povrat uplaćene pričuve i storniranje dugovanja za pričuvu
 14. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev HUSEINI IBRAHIMA iz Pule, Keršovanijeva 1A, za storniranje dugovanja za pričuvu
 15. Donošenje Odluke o pravnom sljedništvu, te davanju u podzakup poslovnog prostora (Heruc-izrada odjeće d.o.o., Zagreb)
 16. Donošenje Odluke o isključenju nekretnine k.č. 5405/7 k.o. Pula iz javnog dobra (područje MO Monvidal)
 17. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga prethodne nagodbe - Milovan Umberto, Elena i Albert-
 18. Donošenje Izmjene i dopune Odluke o sklapanju ugovora o privremenom korištenju stana u Puli, Štiglićeva 42
 19. Donošenje Odluke o izmijeni Odluke o osnivanju Savjeta za valorizaciju i zaštitu fortifikacijske arhitekture Pule iz austrijskog razdoblja: 1813. - 1918.
 20. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Komisije za odabir projekata arhitektonskih rješenja interpolacije unutar PUP - a «Stari grad Pula»
 21. Donošenje Odluke o određivanju predstavnika osnivača u Povjerenstvu za javnu nabavu u Predškolskoj ustanovi Dječji vrtići Pula
 22. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 19.02.2007.g. (Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti )
 23. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 19.02.2007.g. (Zaključak o utvrđivanju prijedloga Statuta Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula)
 24. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave javnim prikupljanjem ponuda za ustupanje radova na polaganju kamenih ploča trga u naselju Štinjan u Puli