28. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

28. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 08. veljače 2007. godine s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 26. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka  nabave izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku bez objave poziva za nadmetanje za pružanje usluga projektiranja - izrade projektne dokumentacije za izgradnju zapadne tribine gradskog stadiona "Aldo Drozina" te pomoćnog igrališta i parkirališta
 3. Donošenje Rješenja o neodobravanju poslovanja u produženom radnom vremenu, Obrtu za trgovinu, transport i iznajmljivanje "MARINO M"
 4. Donošenje Odluke o imenovanju člana Poglavarstva u povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za ulaganje - izvođenje radova adaptacije, u poslovni prostor u Puli, 43. istarske divizije br. 73
 6. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, Buhač Angeline, Marijanijeva 1a, Pula, za prijeboj uplaćene pričuve sa najamninom i storniranje dugovanja za pričuvu
 7. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, Jurković Petru, Marijanijeva 1a, Pula, za prijeboj uplaćene pričuve sa najamninom i storniranje dugovanja za pričuvu
 8. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, Lovrečić Slavka, Lošinjska 3, Pula, za prijeboj uplaćene pričuve sa najamninom i storniranje dugovanja za pričuvu
 9. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, Sabljić Mati, Danteov trg 5, Pula, za prijeboj uplaćene pričuve sa najamninom i storniranje dugovanja za pričuvu
 10. Donošenje Odluke o određivanju predstavnika osnivača u Stručnom povjerenstvu Pula Film Festivala za provedbu postupka javnog nadmetanja radi pribavljanja financijskih sredstava
 11. Donošenje Zaključka o prihvatu sporazuma o financiranju radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5134 (Šišanska cesta) u Puli
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za nacionalne manjine
 13. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na promjenu cijene komunalne usluge komunalne djelatnosti usluge odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda
 14. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 05.02.2007.g.(Odlukao izmjeni Odluke oosnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave javnim prikupljanjem ponuda za obavljanje usluge stručnog nadzora na radovima na pojačanom održavanju prometnica i nogostupa predviđenih Programom održavanja komunalne infrastrukture Grada Pule za 2007.g.)