26. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

26. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 25. siječnja 2007. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Izvješće o analizi osnovnih troškova života u gradu Puli
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule po Zaključku predsjednika Gradskog poglavarstva za mjesec prosinac 2006. godine
 3. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog prikupljanja ponuda za nabavu računala i računalne opreme za potrebe upravnih tijela Grada Pule
 4. Donošenje Zaključka o prihvatu Sporazuma o obročnom plaćanju duga (ULJANIK TESU SZZ d.o.o. )
 5. Donošenje Odluke o objavi prikupljanja ponuda javnim natječajem za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete u gradu Puli
 6. Donošenje Zaključka o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete u gradu Puli
 7. Donošenje Odluke o donošenju izvješća o izvršenju godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Pule za 2006. godinu
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju cijena radova na čišćenju i održavanju kupališta, plaža i njima pripadajićih zelenih piovršina
 9. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu Odluku o dopuni pročišćenog teksta Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Pula
 10. Donošenje Odluke o dodjeli mjesečnih pomoći umirovljenicima s prebivalištem u gradu Puli
 11. Donošenje Zaključka u parničnom predmetu Posl.br. P-3059/06, tužitelja Kosta Dragaša
 12. Donošenje Plana rashoda za materijal,dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Pule za 2007. godinu
 13. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Pule za 2007. godinu
 14. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju ravnateljice Pula Film Festivala
 15. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule za 2007. godinu
 16. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga izbora dva člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom
 17. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Grada Pule u Skupštini Društva Kaštijun d.o.o. Pula za imenovanje Uprave - Direktora društva
 18. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za prikupljanje i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Pule za 2007. godinu.