Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu veljači 2016. godine

U mjesecu veljači 2016. godine Gradonačelnik Grada Pule-Pola donio je slijedeće akte iz svoje nadležnosti:

 1. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) i priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva - Čuljanđi Lučana
 2. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina u svrhu postave naprava za pečenje plodina, te prodaju cvijeća i svijeća
 3. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina (stanovi, poslovni prostori)
 4. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina (građevinska zemljišta)
 5. Odluka o osnivanju partnerskog vijeća urbanog područja Pula
 6. Odluka o davanju suglasnosti na treću djelomičnu diobu stečajne mase u stečajnom postupku nad dužnikom ARENA Modna kuća d.o.o. "u stečaju" Pula
 7. Odluka o davanju odobrenja za postavljanje spomen ploče na Mornaričkom spomen groblju u Puli
 8. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule prvom tromjesečju 2016. godine
 9. Odluka o kupnji zemljišta - Lenox d.o.o.
 10. Odluka o kupnji zemljišta - k.č. 915/280 k.o. Pula
 11. Odluka o povjeravanju poslova upravljanja poslovnom zgradom na adresi Forum 1 u Puli - Castrum Pula 97 d.o.o. Pula
 12. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja vodovodne mreže na teret kč.br.3154/1 k.o. Pula - Vodovod d.o.o. Pula
 13. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja oborinske kanalizacije na k.č. 2407/23 k.o. Pula - Kezmić Anton
 14. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja vodovodne mreže na teret kč.br. 5132/46 i kč.br. 5132/47, obje k.o. Pula
 15. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 10 (u grafičkom prikazu označen br. 309) - Zajednica Crnogoraca Istarske županije
 16. Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pule
 17. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
 18. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (tunel Zerostrasse - Elektro karneval 13. veljače 2016.)
 19. Zaključak o organiziranju manifestacije (projekt "Solidarna eko tržnica")
 20. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Diminić Danijel
 21. Zaključak o neprihvaćanju Plana financijskog i operativnog restruktuiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe - trgovački obrt "Kayak" Pula
 22. Zaključak o davanju suglasnosti zakupniku Ibrahimi Nedžadi, za izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Giardini br. 8
 23. Zaključak o imenovanju članova kulturnih vijeća Grada Pule
 24. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za provedbu Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata za 2015. godinu
 25. Zaključak o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule u 2015. godini
 26. Zaključak o isknjiženju stanova u poslovnim knjigama Grada Pule
 27. Pravilnik o modelima za sufinanciranje Programa obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Pule
 28. Rješenje o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli - Elvira Krizmanić Marjanović
 29. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bar "Kunstkafe"
 30. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu caffe bar "Old Friends club"
 31. Rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta
 32. Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju članova Zajedničke komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama članova sindikata u Predškolskoj ustanovi Dječji vrtići Pula
 33. Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju članova Zajedničke komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama članova sindikata u Predškolskoj ustanovi - Instituzione prescolare Rin Tin Tin Pula - Pola
 34. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec siječanj 2016. godine
 35. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o isknjiženju nefinancijske imovine - vrijednosti investicije u izgradnju Doma za odrasle osobe Vila Maria iz poslovnih knjiga Grada Pule
 36. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 5535/9 k.o. Pula)
 37. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o sastavu urbanog područja Pula
 38. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Pula
 39. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području grada Pule u 2015. godini
 40. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
 41. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Grada Pula-Pola
 42. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2016. godinu
 43. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Luka Pula d.o.o. Pula
 44. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Pule
 45. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pula-Pola s financijskim učincima za 2016. godinu