Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu travnju 2016. godine

U mjesecu travnju 2016. godine Grad Pula-Pola donio je slijedeće akte iz svoje nadležnosti:

 1. Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2016. do 2020. godine
 2. Odluka o rasporedu sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2016. godinu
 3. Odluka o dodjeli sredstava za financiranje javnih potreba u djelatnostima socijalne skrbi i zdravstva za 2016. godinu u Grada Pula
 4. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
 5. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 6. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, V Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule te stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja "Molo Carbone"
 7. Odluka o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2016. godinu
 8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2016. godini - "POTPORE PULA 2016"
 9. Odluka o imenovanju članova Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja strategije razvoja urbanog područja Pula
 10. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju partnerskog vijeća urbanog područja Pula
 11. Odluka o osnivanju osnovnog operativnog Tima za projekt energetske obnove NZ Dječji kreativni centar
 12. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Općinsko državno odvjetništvo u Puli - Pola
 13. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Klaudia Brletić
 14. Odluka o kupnji zemljišta - odvojak ulice Tivoli (MO Veli Vrh)
 15. Odluka o davanju na uporabu prostorije na kupalištu Stoja u Puli - Plivački klub "Arena"
 16. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Zadarska br.8 - Taekwon-do klub BAK Pula
 17. Odluka o uporabi poslovnih prostora - Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula
 18. Odluka o uporabi poslovnih prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 16 - Udruga "Pokret za čovjeka"
 19. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br.10 - KAJO GMBH d.o.o.
 20. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu zemljišta - CESTA d.o.o. Pula
 21. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pule, Klasa:372-01/15-01/288;Urbroj:2168/01-03-06-00-0411-16-2, od dana 02. veljače 2016. godine - Jovanović Dragan
 22. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pule, Klasa:372-01/15-01/288;Urbroj:2168/01-03-06-00-0411-16-2, od dana 02. veljače 2016. godine - Drakulić Nada
 23. Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 758/37 k.o. Galižana - Mošnja Janko
 24. Odluka o povratu više uplaćenih sredstava - DELTA NEKRETNINE d.o.o.
 25. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta SN priključak za TS10(20)/0,4 kV Kaiserwald, TS 10(20)/0,4 kV Kaiserwald i pripadajuća NN mreža - Hrvatska elektroprivreda d.d.
 26. Odluka o osnivanju prava služnosti radi rekonstrukcije i održavanja srednjetlačne i niskotlačne plinske mreže prirodnog plina naselja Stoja - Plinara d.o.o. Pula
 27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 28. Odluka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe - Selihar Alen i Kelly
 29. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - t.d. IN2 d.o.o. Zagreb
 30. Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe - obrt za trgovinu "Rosso di sera"
 31. Zaključak o prihvatu Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnoj cesti - Hrvatske ceste d.o.o.
 32. Zaključak o prihvaćanju ugovora o uspostavi etažnog vlasništva - Ćerimi Viktor i Jasminka
 33. Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa "KONCERT - NINA BADRIĆ" u Amfiteatru
 34. Zaključak o organiziranju manifestacija (10. Florija-izložba cvijeća, Dan Grada Pule 2016., Dani sporta na Novoj Verudi, izložba Prijatelji mora-Plavi sat)
 35. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (Fiorin - jazz koncert) - 15. travnja 2016.
 36. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (Fiorin - jazz koncert) - 22. travnja 2016.
 37. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (Fiorin - jazz koncert) - 29. travnja 2016.
 38. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (10. Dani sporta, Casoni vecchi) - 30. travnja 2016.
 39. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2016. godinu (Br.2.)
 40. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Pule za 2015. godinu
 41. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski-lifta na lokaciji "Uvala Valovine" u Puli
 42. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine
 43. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Pule za 2016. godinu
 44. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Pule za 2016. godinu
 45. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec ožujak 2016. godine