Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu svibnju 2016. godine

U mjesecu svibnju 2016. godine Gradonačelnik Grada Pula - Pola donio je slijedeće akte iz svoje nadležnosti:

1.      Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule u 2016. godini
2.      Odluka o sklapanju Ugovora o najmu stana - Celija Ana
3.      Odluke o zaključivanju Ugovora o najmu za suvlasnički dio stana - Jelačić Oliver
4.      Odluka o davanju skloništa br.88 na lokaciji Ulica Veruda u Puli, na uporabu u miru - Centar za podučavanje borilačkih vještina i samoobrane "Krav Maga Organizacija" Pula
5.     Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina radi postave naprava za prodaju suvenira, nakita, numizmatike, portretiranje, tetoviranje te prodaju pića i sladoleda
6.      Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
7.      Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine
8.      Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
9.      Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje upisa u dječje vrtiće
10.  Odluka o utvrđivanju prijedloga članova Upravnog vijeća Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda - Pula
11. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju osnovnog operativnog Tima za projekt energetske obnove NZ Dječji kreativni centar
12.  Odluka o lokacijama, organizaciji, naplati i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Pule
13. Odluka o vremenskom ograničenju, vremenu naplate i visini naknade za korištenje usluge parkiranja na javnim parkiralištima Grada Pule
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o najvišem iznosu cijene usluge autotaksi prijevoza na području Grada Pule i naknadama za polaganje posebnog ispita
15.  Odluka o izdavanju tabularne isprave - Moreno Mendica
16.  Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja SN priključka za TS Valdebek-Drenovica i NN mreže iz TS Valdebek-Drenovica na k.č. 3740/7, k.č. 371/1 i k.č. 3723/16, sve k.o. Pula - Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb
17.  Odluka o osnivanju prava služnosti na teret kč.br.352/1 i 85/4, obje k.o. Štinjan, radi izgradnje i održavanja objekta: SN priključak za TS Šurida (Nova), TS 10(20)/0,4 kV Šurida (nova) i NN - Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb
18.  Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o ovlaštenju trgovačkom društvu Castrum Pula 97 d.o.o. Pula
19.  Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pule, Klasa:372-01/15-01/288; Urbroj:2168/01-03-06-00-0411-16-2, od dana 02. veljače 2016. godine - Alice Delbianco
20.  Odluka o kupnji zemljišta kč.br.3629/76 k.o. Pula radi izgradnje prometnice - naselje Fojbon
21.  Odluka o kupnji suvlasničkog udjela od 120/180 dijelova zemljišta k.č. 1195/10 k.o. Pula radi izgradnje prometnice - Mirela Žudić
22.  Odluka o kupnji zemljišta radi izgradnje prometnice - ulica Monte Serpo (kč.br.2061/51,kč.br.2061/49,kč.br.2061/47,½dijela,kč.br.2061/41,kč.br.2016/45,kč.br.2061/39,kč.br.2061/38, sve k.o. Pula)
23.  Zaključak o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. Velika Gorica
24.  Zaključak o donošenju Plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2016. godinu
25.  Zaključak o odobravanju povrata uplaćene najamnine - Ćić Zlata
26.  Zaključak o odobravanju povrata uplaćene najamnine - Štoković Milka
27.  Zaključak o osnivanju Povjerenstva za stečaj potrošača
28.  Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa "A LIFE IN MUSIC, FINAL WORD TOUR JOSE CARRERAS" u Amfiteatru
29.  Zaključak o organiziranju manifestacija (Festival Visualia 2016, Međunarodni kazališni festival PUF)
30.  Zaključak o organiziranju manifestacije (Auto susreti "2. No Traction Weekend")
31. Zaključak o organiziranju manifestacije (Otvaranje sezone 2016 Pomidor d.o.o., Ljetni Seasplash klub)
32.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (Fiorin - jazz koncert) - 06. svibnja 2016.
33.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (Fiorin - jazz koncert) - 13. svibnja 2016.
34.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (Fiorin - jazz koncert) - 20. svibnja 2016.
35.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (Fiorin - jazz koncert) - 27. svibnja 2016.
36.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (Fiorin - jazz koncert) - 03. lipnja 2016.
37.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Festival Visualia 2016) - 12.-14. svibnja 2016.
38.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (otvaranje nove poslovnice tvrtke  Pash d.o.o. Pula) - 14. svibnja 2016.
39.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Auto susreti "2. No Traction Weekend") - 04. lipnja 2016.
40.  Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu - Caffe bar "Kunstkafe" (28. svibnja 2016.)
41.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Strategije razvoja turizma Grada Pule 2016.-2020. i Strateškog marketinškog plana turizma 2016.-2020
42.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu
43.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu
44.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o grobljima
45.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
46.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o pristupanju Gradonačelnika Grada Pule inicijativi "Novi integrirani sporazum gradonačelnika o klimi i energiji ("The New Integrated Covenant of Mayors for Climate and Energy")
47.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01.-31.12.2015. godine i na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2015. godinu
48.  Izvješće o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule u prvom tromjesečju 2016. godine
49. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec travanj 2016. godine