Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu studenom 2016. godine

U mjesecu studenom 2016. godine Gradonačelnik Grada Pule donio je slijedeće akte iz svoje nadležnosti: 1. Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 2. Odluka o zaključivanju ugovora o najmu stana i priznavanju statusa člana domaćinstva - Aljić Tihana
 3. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 2 - Ustanova za zapošljavanje osoba s invaliditetom - zaštitna radionica Tekop Nova
 4. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup plakatnih objekata u Gradu Puli
 5. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina u svrhu postave kioska i štandova za prodaju voća i povrća
 6. Odluka o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije za razdoblje od 15.12.2016. do 31.12.2018. godine, na području grada Pule
 7. Odluka o raspisivanju poziva za prikupljanje pismenih ponuda radi kupnje stanova na području Grada Pule
 8. Odluka o Odluka o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskim objektima za vrijeme održavanja 22. Sa(n)jma knjige u Istri
 9. Odluka o dodjeli sredstava potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
 10. Odluka o izdavanju tabularne isprave - luka nautičkog turizma Bunarina
 11. Odluka o kupnji zemljišta - Ulica Videlanka (Buić Marija)
 12. Odluka o kupnji zemljišta - pristupna prometnica u dijelu Bunarske ulice - Celega Ivan
 13. Odluka o kupnji zemljišta - ulica Prilaz Plazine (Marija Orlić i dr.)
 14. Odluka o kupnji zemljišta - ulica Prilaz Plazine (Daria Hodak i Ivan Jović)
 15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 13, Klasa:372-03/14-01/63;Urbroj:2168/01-03-06-00-0411-16-3
 16. Odluka o osnivanja prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijske cijevi u Buonarrotijevoj ulici u Puli - t.d. Pragrande d.o.o.
 17. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, pristupa i održavanja FTTC kabineta, zdenaca i kabelske kanalizacije na teret kč.br. 1226/56 k.o. Pula - Hrvatski telekom d.d.
 18. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja srednjotlačnog plinovoda prirodnog plina u ulici Veruda - Plinara d.o.o. Pula
 19. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta - dijela primarne NN mreže iz TS 10(20)/0,4 kV Amfiteatar - Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb
 20. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja 35 kV kabela TS 110/35/10 kV "Dolinka" - TS 35/10 kV "Cementara" - TS 35/10 kV "Pula Zapad" - Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb
 21. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja 35 kV kabela TS 35/10 kV "Centar" - TS 35/10 kV "Uljanik" - Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb
 22. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja 35 kV kabela TS 35/10 kV "Gregovica" - TS 35/10 kV "Centar" - TS 35/10 kV "Pula Zapad" - Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb
 23. Odluka o prijenosu sredstava - Dječji kreativni centar
 24. Odluka o prijenosu sredstava - Društveni centar Rojc
 25. Odluka o dodjeli novčanih sredstava trgovačkom društvu Pragrande d.o.o.
 26. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule za ponovnu javnu raspravu
 27. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I Ciljanih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule za ponovnu javnu raspravu
 28. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Riva" za ponovnu javnu raspravu
 29. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana "Stari grad Pula" za ponovnu javnu raspravu
 30. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule za javnu raspravu
 31. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule za javnu raspravu
 32. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja "Molo Carbone"
 33. Zaključak o prihvatu prijedloga Sporazuma o sufinanciranju radova javne rasvjete u okviru rekonstrukcije državne ceste D75 Vodnjan-Pula, duljine cca 1,42 km
 34. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Leverić Ermana i Mikelea
 35. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - naselje Fojbon
 36. Zaključak o ne prihvaćanju izmijenjenog Plana financijskog i operativnog restruktuiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Istra d.d.
 37. Zaključak o organiziranju manifestacija - obilježavanje stradanja "Grada heroja - Vukovara" paljenjem lampiona (18. studeni 2016.)
 38. Zaključak o organiziranju manifestacija - Prosinca u gradu i Novogodišnji koncert na Forumu
 39. Zaključak o organiziranju manifestacija - Seasplash platforma #10, Udruga mladih sVrha, Coca-Cola HBC Hrvatska
 40. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - caffe bar Fiorin (04. studenog 2016.)
 41. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - caffe bar Fiorin (11. studenog 2016.)
 42. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - caffe bar Fiorin (18. studenog 2016.)
 43. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - caffe bar Fiorin (25. studenog 2016.)
 44. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - caffe bar Fiorin (02. prosinca 2016.)
 45. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta - caffe bar "Old friends club"
 46. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta - caffe bar "Orange"
 47. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta - caffe bar "Redicool"
 48. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2016. godine
 49. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe proračuna Grada Pule za mjesec listopad 2016. godine
 50. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2016. godinu (br. 4.)
 51. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2016. godinu
 52. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
 53. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 54. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 55. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2016. godinu
 56. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2016. godinu
 57. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja
 58. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
 59. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2017. godinu
 60. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
 61. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 62. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 63. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Proračuna Grada Pule za 2017. godinu
 64. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2017. godinu
 65. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području grada Pule u 2016. godini
 66. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pule za 2017. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2017.-2019.
 67. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Pula na području Grada Pule u 2017. godini
 68. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Pule
 69. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2017. godinu
 70. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina