Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu ožujku 2016. godine

U mjesecu ožujku 2016. godine Gradonačelnik Grada Pule-Pola donio je slijedeće akte iz svoje nadležnosti:

 1. Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Pule u 2016. godini "Potpore Pula 2016"
 2. Odluka o početku vrednovanja strategije razvoja urbanog područja Pula
 3. Odluka o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada iz prodajnih i ugostiteljskih objekata
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i kriterijima za korištenje javnih površina
 5. Odluka o potpunom oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa - TEKOP NOVA ustanova za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 6. Odluka o postavljanju spomenika Mati Parlovu
 7. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup zemljišta
 8. Odluka o izmjeni Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
 9. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Danteov trg br. 3 - Socijalistička radnička partija Hrvatske - Gradska organizacija Pula
 10. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Clerisseauova br. 3 i zaključivanje Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora (Maksić Mia)
 11. Odluka o davanju u najam stana - Bošković Mirsad
 12. Odluka o davanju u najam stana za službene potrebe - Milanov Bojan
 13. Odluka o sklapanju Ugovora o najmu stana i priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva - Dušić Gracjela
 14. Odluka o priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva - Dolinšek Natalija
 15. Odluka o zaključivanju ugovora o najmu za suvlasnički dio stana - Salihović Amir
 16. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pule, Klasa:372-01/15-01/288;Urbroj:2168/01-03-06-00-0411-16-2, od dana 02. veljače 2016. godine (Denis Ivančić)
 17. Odluka o davanju skloništa br. 84 u Puli, na lokaciji Stankovićeva 49, na uporabu u miru
 18. Odluka o davanju skloništa br. 69 u Puli, na lokaciji Ulica 43. Istarske divizije br. 12, na uporabu u miru
 19. Odluka o davanju skloništa br. 68 u Puli, na lokaciji Koparska 33, na uporabu u miru
 20. Odluka o davanju skloništa br. 80 u Puli, na lokaciji Jeretova ulica br. 21, na uporabu u miru
 21. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja fekalne kanalizacije - k.č. 5259/1 i dr. k.o. Pula
 22. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja gravitacijskog cjevovoda odvodnje sanitarnih otpadnih voda na teret k.č. br. 3734/2 k.o. Pula - t.d. Pragrande d.o.o.
 23. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja gravitacijskog cjevovoda fekalne kanalizacije na lokaciji "Ozad Arene" u Puli - t.d. Pragrande d.o.o.
 24. Odluka o prijenosu ovlaštenja trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. za provedbu postupka javne nabave i izgradnje fekalne kanalizacijske mreže - Pragrande d.o.o.
 25. Odluka o osnivanju služnosti izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta SN Priključak za TS 10(20)/0,4 kV Kanal (nova), TS 10(20)/0,4 kV Kanal (nova) i pripadajuća NN mreža - HEP d.d.
 26. Odluka o osnivanju služnosti izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta SN Priključak za TS 10(20)/0,4 kV Proštinske bune do TS 10(20)/0,4 kV Vila Maria - HEP d.d.
 27. Odluka o osnivanju služnosti izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta SN Priključak za TS 10(20)/0,4 kV Musilska, TS 10(20)/0,4 kV Musilska i pripadajuća NN mreža - HEP d.d.
 28. Odluka o prijenosu ovlaštenja i davanju suglasnosti za pokretanje postupka bagatelne nabave - Castrum Pula 97
 29. Odluka o sudjelovanju u organizaciji te sufinanciranju stručnog savjetovanja "Radionica o planiranju i uređenju prostora"
 30. Odluka o osnivanju Tima za projekt tranzicije sustava ISO 9001:2008 i ISO 27001:2005 na nove verzije tih normi
 31. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju voditelja projekta FIESTA (Minja Savović)
 32. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju koordinatora projekta FIESTA (Kristina Fedel Timovski)
 33. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju odgovorne osobe za administrativni dio projekta FIESTA (Iva Ivančić)
 34. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju voditelja projekta MOVESMART (Kristina Fedel Timovski)
 35. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju koordinatora projekta MOVESMART (Iva Ivančić)
 36. Odluka o ovlaštenju za praćenje aktivnosti implementacije projekta MOVESMART
 37. Odluka o izmjeni Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Korada Bestulića, Klasa:947-03/13-01/188;Urbroj:2168/01-04-03-02-0330-13-7
 38. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u postupku priznavanja nužnih i korisnih ulaganja u poslovni prostor (Histria Sport d.o.o.)
 39. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u postupku priznavanja nužnih i korisnih ulaganja u poslovni prostor (Korzo d.o.o.)
 40. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u postupku priznavanja nužnih i korisnih ulaganja u poslovni prostor (Campo Marzo d.o.o.)
 41. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u postupku priznavanja nužnih i korisnih ulaganja u poslovni prostor (Runko Leonida, vl. trgovačkog obrta Modessa)
 42. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u postupku priznavanja nužnih i korisnih ulaganja u poslovni prostor (Mlinar d.d. Zagreb)
 43. Zaključak o prihvatu Ugovora o darovanju
 44. Zaključak o organiziranju akcije "Cvijet Gradu 2016", u svrhu obilježavanja Dana planeta Zemlje i "cvjetnih blagdana"
 45. Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa "PARNI VALJAK 40. godina" u Amfiteatru u Puli
 46. Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa "DIMENSIONS FESTIVAL-OPENING CONCERT-MASSIVE ATTACK" u Amfiteatru u Puli
 47. Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa "OUTLOOK FESTIVAL-OPENING CONCERT-DAMIAN MARLEY" u Amfiteatru u Puli
 48. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Švenda Marko
 49. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Zgrablić Veljko
 50. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu priznavanja ulaganja u adaptaciji poslovnog prostora u Puli, Laginjina br. 4 (t.d. Prova d.o.o. Pula)
 51. Zaključak o ne prihvaćanju izmijenjenog Plana financijskog i operativnog restruktuiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom WART METAL d.o.o. Galižana
 52. Zaključak o ne prihvaćanju izmijenjenog Plana financijskog i operativnog restruktuiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom AMADEUS M.A.J. d.o.o. Zagreb
 53. Zaključak o prihvaćanju izmijenjenog Plana financijskog i operativnog restruktuiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Mulliqi Zyrafete, vl. trgovačkog obrta "Kayak" iz Pule
 54. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Marsovo polje br. 25 u Puli
 55. Zaključak o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javne površine u svrhu odlaganja građevinskog materijala na Trgu 1. istarske brigade u Puli
 56. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2016. godinu (Br.1.)
 57. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja manifestacije - organizacija svjetlosne instalacije PREKIDAČ
 58. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja manifestacije - organizacija natjecanja skatera prilikom otvaranja SKATE PARKA u Društvenom centru Rojc
 59. Zaključak o organiziranju manifestacija (Hrvatski ferijalni i hostelski savez, Pomidor d.o.o.)
 60. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu - Restoran-pripremnica obroka "Mozart"
 61. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu - Caffe bar "Mimoza"
 62. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu - Caffe bar "Kunstkafe"
 63. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec veljaču 2016. godine
 64. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 65. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 66. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pula-Pola u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
 67. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Grada Pula-Pola
 68. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave
 69. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o donošenju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski-lifta na lokaciji "Uvala Valovine" u Puli
 70. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju natječajne knjige za prijavu Grada Pula-Pola za podnošenje prijava za inicijativu Unije "Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u RH"
 71. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva k.č. 154/61, k.č. 154/62, k.č. 5180/2 i dijela k.č. 5177/1, sve k.o. Pula, u korist Pula Sport d.o.o.
 72. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Pula Sport d.o.o.
 73. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pule za 2015. godinu
 74. Zaključci o davanju mišljenja na prijedloge odluka Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule za 2016. godinu:
  74.1. Dodjela Povelje Grada Pule (Tehnomont d.d.)
  74.2. Dodjela Grba Grada Pule (Tim Udruge Sonitus)
  74.3. Dodjela Nagrade Grada Pule (Neta Žiković)
 75. Rješenje o imenovanju Tima za prilagodbu klimatskim promjenama ("Climate Change Adaptation" team) za provedbu aktivnosti na projektu "Life SEC Adapt" (Kod projekta: LIFE 14CCA/IZ/000316) iz Life Programa 2014.-2020.