Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu listopadu 2016. godine

U mjesecu listopadu 2016. godine Gradonačelnik Grada Pule donio je slijedeće akte iz svoje nadležnosti: 1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja urbanog područja Pula do 2020. godine
 2. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 3. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina u svrhu postave naprava za prodaju cvijeća i svijeća
 4. Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule
 5. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 6. Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 7. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Zagrebačka br. 39 i Kumičićeva br. 2 i 4 - Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell"²Istria
 8. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 13 - Dobrovoljno vatrogasno društvo Pula
 9. Odluka o davanju skloništa br. 65 u Puli, na lokacije Rovinjska ulica br.20, na uporabu u miru - Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
 10. Analiza davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Pula-Pola
 11. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
 12. Odluka o kupoprodaji poslovnih prostora
 13. Odluka o kupnji zemljišta - Loredana Grgorinić
 14. Odluka o kupnji zemljišta - Bertina Ritoša Bilić
 15. Odluka o kupnji zemljišta radi izgradnje prometnice - odvojak Šandaljske ulice
 16. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi (spoj sanitarne odvodnje na CS Veli Vrh) - t.d. Pragrande d.o.o.
 17. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi - t.d. Pragrande d.o.o.
 18. Odluka o naknadi za ulaganja u poslovni prostor u Puli, Trg I. istarske brigade 16 - trg.obrt "Riba"
 19. Odluka o utvrđivanju prijedloga Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa između Grada Pule i društva VIP GAS d.o.o. Pula
 20. Odluka o donošenju Izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule
 21. Odluka o prijenosu sredstava - Društveni centar Rojc
 22. Odluka o dodjeli sredstava - sufinanciranje manifestacije "Proizvodi hrvatskog seljaka"
 23. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Ribarska koliba"
 24. Zaključak o dodjeli sredstava za organizaciju 19. Obrtničkog sajma Istre - Hrvatska obrtnička komora, Obrtnička komora Istarske županije Pula
 25. Zaključak o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije za razdoblje od 15. prosinca 2016. godine do 31. prosinca 2018. godine
 26. Zaključak o ovlaštenju za plakatiranje
 27. Zaključak o organiziranju manifestacija (Fešta MO Stari grad)
 28. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - caffe bar Fiorin (07. listopada 2016.)
 29. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - caffe bar Fiorin (14. listopada 2016.)
 30. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - caffe bar Fiorin (21. listopada 2016.)
 31. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - caffe bar Fiorin (28. listopada 2016.)
 32. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu - caffe bar "Uliks" Pula
 33. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu - caffe bar "Glam" Pula
 34. Rješenje o razrješenju i imenovanju privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića "Mali svijet"
 35. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe proračuna Grada Pule za mjesec rujan 2016. godine
 36. Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2016. godine
 37. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2016 - 2018 godine
 38. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2017. godinu
 39. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Pula
 40. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Privremenog Statuta Dječjeg vrtića "Mali svijet"
 41. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji - Stanoinvest holding d.o.o. Pula
 42. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti
 43. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja
 44. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
 45. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru osobe za opskrbu električnom energijom za potrebe obavljanja komunalne djelatnosti javne rasvjete i semafora
 46. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o lokacijama, organizaciji, naplati i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Pule
 47. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o visini koeficijenta boravišne pristojbe
 48. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
 49. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Ugovora o potpori od strane Grada između Pulapromet d.o.o., Grada Pule i Europske banke za obnovu i razvoj
 50. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Pulapromet d.o.o. iz Pule