Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu lipnju 2016. godine

U mjesecu lipnju 2016. godine Gradonačelnik Grada Pula - Pola donio je slijedeće akte iz svoje nadležnosti:

 1. Odluka o dodjeli sredstava temeljem Programa Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola - Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča
 2. Odluka o pristupanju Baskijskoj deklaraciji o održivim i otpornim gradovima
 3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Pula-Pola
 4. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Pula-Pola
 5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za postavljanje spomenika Mati Parlovu u Puli
 6. Odluka o broju dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Pula-Pola
 7. Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Pula-Pola
 8. Odluka o odobravanju mogućnosti produženja radnog vremena ugostiteljskim objektima za vrijeme održavanja 63. Festivala igranog filma u Puli
 9. Odluka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe pred Općinskim sudom u Puli - Pola u parničnom predmetu posl.br. P-1505/2014
 10. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Zlatko Komić
 11. Odluka o izdavanju tabularne isprave - k.č. 460/3, k.č. 460/4, k.č. 460/5 i k.č. 460/6, sve k.o. Pula - Serliov prilaz2/Stube Jurine i Franine 2
 12. Odluka o kupnji zemljišta radi izgradnje prometnice - Ulica Muniština
 13. Odluka o osnivanju i prijenosu prava građenja i davanju zemljišta u zakup - Hrvatski ferijalni i hostelski savez
 14. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta SN priključak za TS 10(20)/0,4 kV "Kaštanjer 2" i pripadajuća NN mreža - Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb
 15. Odluka o davanju u zakup zemljišta - Pula Parking d.o.o. Pula
 16. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Porta Stovagnana br.3 - Vijeće romske nacionalne manjine grada Pule
 17. Odluka o stavljanju van snage Odluke o otkazu ugovora o najmu stana - Spiroski Nevija
 18. Odluka o sklapanju Ugovora o najmu stana - Spiroski Nevija
 19. Odluka o otkazu Ugovora o uporabi poslovnog prostora - Udruga Sunce Pula
 20. Odluka o prijedlogu člana Upravnog vijeća Zaštitne radionice - Officina per la tutela "Tekop Nova" Pula - Pola
 21. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje ravnatelja zaštitne radionice Tekop Nova Pula - Officina per la tutela Tekop Nova Pola
 22. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za dodjelu dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Pula-Pola
 23. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga II Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
 24. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga I Ciljanih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 25. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Riva"
 26. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana "Stari grad Pula"
 27. Zaključak o namjenskom financiranju u svrhu realizacije planiranog uređenja park šume šijana i Busoler za 2016. godinu
 28. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - t.d. SPLENDID-PULA d.o.o. Pula
 29. Zaključak o davanju na upravljanje kupališta Stoja trgovačkom društvu Pula Parking d.o.o. Pula
 30. Zaključak o davanju na upravljanje kupališta Valkane trgovačkom društvu Pula Parking d.o.o. Pula
 31. Izmjene i dopune Plana i rasporeda lokacija za postavu panoa za reklamno plakatiranje na području Grada Pule
 32. Zaključak o otpisu tražbine sukladno Rješenju o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi Trgovačkog suda u Rijeci - TRP d.o.o. Pula
 33. Zaključak o otpisu tražbine sukladno Rješenju o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi Trgovačkog suda u Zagrebu - ALGORITAM d.o.o. Zagreb
 34. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju komunalne infrastrukture - Celega Davor i dr.
 35. Zaključak o organiziranju manifestacija (David činić, Udruga "Merlin", Udruga Monteparadiso, Udruga "Uliks", Milanović Saša, Annabelle Učkar Marušić, Cvitan Duje, Slavica Benazić, Udruga za promicanje ručnog rada i tradicije IN disign, Gucić Sniljan)
 36. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - Caffe bar Fiorin (10. lipnja 2016.)
 37. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - Caffe bar Fiorin (17. lipnja 2016.)
 38. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - Caffe bar Fiorin (01. srpnja 2016.)
 39. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - Dom hrvatskih branitelja Pula (23. lipnja 2016.)
 40. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - Dom hrvatskih branitelja Pula (28. lipnja 2016.)
 41. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - lučica Mandrač (25. lipnja 2016.)
 42. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - tvrđava Fort Bourguignon (25. lipnja 2016.)
 43. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenog koncerta - ugostiteljski obrt "Le-lo, Cyber cafe" (29. lipnja 2016.)
 44. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenog koncerta - ugostiteljski obrt "Le-lo, Cyber cafe (09. srpnja 2016.)
 45. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije - obilježavanje Dana MO Valdebek (04. srpnja 2016.)
 46. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu - Restoran "Ribarska koliba Fischerhutte" (lipanj 2016.)
 47. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu - Restoran "Ribarska koliba Fischerhutte" (srpanj 2016.)
 48. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu - caffe bar "Fiorin"
 49. Rješenje o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli - Viviana Benussi
 50. Rješenje o imenovanju članova povjerenstva za izradu diobene bilance Dječjeg vrtića Pula
 51. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Strategije razvoja urbanog područja Pula
 52. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
 53. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
 54. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, VI Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule te stavljanja izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana "Stari Grad Pula"
 55. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o izradi VII Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 56. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
 57. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2016 - 2018 godine
 58. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o izmjenama Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2016. godinu
 59. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2016. godinu
 60. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića - Scuola dell"² infanzia "Rin-Tin-Tin" Pula-Pola
 61. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića - Scuola dell"² infanzia "Rin-Tin-Tin" Pula-Pola
 62. Zaključci o utvrđivanja prijedloga Zaključaka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu trgovačkih društava:
  1. Tržnica d.o.o. Pula
  2. Luka Pula d.o.o. Pula
  3. Castrum Pula 97 d.o.o. Pula
  4. Pulapromet d.o.o. Pula
  5. Pula Parking d.o.o. Pula
  6. Monte Giro d.o.o. Pula
  7. Kaštijun d.o.o. Pula
  8. Vodovod d.o.o Pula
  9. Pula Sport d.o.o. Pula
  10. Pula Herculanea d.o.o. Pula
  11. Plinara d.o.o. Pula
  12. Pragrande d.o.o. Pula
  13. Fratarski d.o.o. Pula
  14. NK Istra s.d.d. Pula
 63. Zaključci o utvrđivanja prijedloga Zaključaka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu ustanova:
  1. Dječji vrtić Pula,
  2. Dječji vrtić-Scuola dell"²infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola,
  3. Pučko otvoreno učilište Pula,
  4. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula,
  5. Sportska zajednica Grada Pule,
  6. Gradska knjižnica i čitaonica Pula,
  7. Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula,
  8. JU Pula Film Festival Pula
 64. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec svibanj 2016. godine