Doneseni akti od 19. veljače do 12. ožujka 2015. godine

U petak, 13. ožujka 2015. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 19. veljače do 12. ožujka 2015. godine1.      Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Budicinova br.11
2.      Odluka o davanju stana na uporabu - Dom za odgoj djece i mladeži Pula
3.      Odluka o davanju u najam stana - Pilar Bruno
4.     Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule za 2015. godinu
5.     Odluka o imenovanju tima za provođenje Projekta za uvođenje računalnog programa za upravljanje predmetima i dokumentima SWING Paperless Office (SPO)
6.      Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
7.     Odluka o odreknuću od prava osobne služnosti prava uporabe parkiranja vozila i nepravilne služnosti pješačkog prolaza i kolnog prolaza - k.č. 1843/8 i k.č. 1843/9, obje k.o. Pula
8.      Odluka o davanju suglasnosti za uklanjanje građevina - Plinara d.o.o. Pula
9.      Odluka o davanju suglasnosti za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju Santoriove ulice
10.  Odluka o povjeravanju poslova upravljanja poslovnom zgradom na adresi Sergijevaca 2/Forum 8 u Puli
11.  Odluka o ustupanju zemljišta Hrvatskoj elektroprivredi d.d.
12.  Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja gravitacijskih i tlačnih cjevovoda odvodnje sanitarnih otpadnih voda zone Sv. Katarina-Monumenti - Pragrande d.o.o. Pula
13.  Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi rekonstrukcije i održavanja srednjetlačne i niskotlačne plinske mreže prirodnog plina za lokaciju Arena u Puli - Plinara d.o.o. Pula
14.  Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja oborinske kanalizacije i upojnog bunara na kč.br. 2102/13 k.o.o Pula - Lojić Emir
15.  Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine namijenjene postavi kioska
16. Odluka o donošenju Izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2013. i 2014. godinu
17.  Odluka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe - Služba za zastupanje Grada
18.  Pravilnik o izmjenama Pravilnika za održavanje ljetnih programa u Amfiteatru
19.  Odluke o povjeravanju poslova izrade i kontrole natječajne knjige za prijavu po Pozivu za podnošenje prijava za inicijativu Unije "Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj" po pojedinim poglavljima (Društvo FRDT.EU. s.r.o., Braus Marko, Stanišljević Igor, Kolarović Vlatka, Šimić Luka, Bojić Nikola, Trajković Gordana, Babić Anto, Knežević Žana, Hodžić Eni, Karzen Mirna)
20.  Zaključak o organiziranju akcije "Cvijet gradu 2015", u svrhu obilježavanja Dana planeta Zemlje i "cvjetnih blagdana"
21.  Zaključak o organiziranju manifestacija (manifestacija "After party modne revije Anje Stehlik")
22.  Zaključak o neprihvaćanju Ispravka Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Glas Istre novine d.o.o. Pula
23.  Zaključak o neprihvaćanju Ispravka Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Merkur-Hrvatska d.o.o. Zagreb
24.  Zaključak o prihvaćanju Izmjene Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Sigurnost d.o.o. Labin
25.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Istradom trgovina d.o.o. Buzet
26.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pule u 2014. godini
27.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule za razdoblje od 2015.-2017. godine
28.  Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule za 2014. godinu
29. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec siječanj 2015. godine
30.  Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec veljaču 2015. godine