Doneseni akti od 17. prosinca 2014. godine do 28. siječnja 2015. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 17. prosinca 2014. godine do 28. siječnja 2015. godine 1. Odluka o dodjeli potpora iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pule za razdoblje od 2013. do 2015. godine
 2. Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora za zaštitnu radionicu Tekop Novu - Ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 3. Odluka o dodjeli stipendija u akademskoj godini 2014/2015.
 4. Odluka o davanju u najam stana - Kovačević Zdravko
 5. Odluka o priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva - Radošević Ema
 6. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
 7. Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 8. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine na namijenjene postavi kioska
 9. Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 10. Odluka o dopuni Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 11. Odluka o dopuni priloga Odluke o određivanju pomoći građanima radi ublažavanja posljedica poplave nastale zbog ekstremnih količina kiše koje je pala 14. srpnja 2014. godine
 12. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru Ur.broj:345/14 od 10. prosinca 2014. godine JU Pula Sport - nabava opskrbe električnom energijom
 13. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi u ulici Sergijevaca u Puli - Pragrande d.o.o. Pula
 14. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja oborinske kanalizacije - nastavak Kalčeve ulice u Štinjanu
 15. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi rekonstrukcije i održavanja srednjetlačne i niskotlačne plinske mreže prirodnog plina za lokaciju Radićeva ulica u Puli
 16. Odluka o davanju zemljišta na uporabu - Auto klub Pula-Rovinj
 17. Odluka o davanju skloništa tunelskog tipa - dopunske zaštite br. 19 na lokaciji u Tomassinijevoj, Rizzijevoj i Kranjčevićevoj ulici, na uporabu u miru - EURO mar j.d.o.o. Pula
 18. Odluka o davanju dijela skloništa br.75 u Puli, na lokaciji Jeretova 16/A, na uporabu u miru - Speleološka udruga "Pula"
 19. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br.10 - EMI-TOURS d.o.o.
 20. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Kapitolinski trg br. 1 - Galerija Makina
 21. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca br.24 - Šujević Miljenko
 22. Odluka o stavljanju van snage Odluke o ostvarivanju prava na besplatni prijevoz učenika iznad standarda utvrđenog Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola na području Grada Pule
 24. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Republika Hrvatske - Ministarstvo financija-Porezna uprava
 25. Odluka o davanju suglasnosti za prvu djelomičnu diobu stečajne mase za vjerovnike prvog višeg isplatnog reda - Arena Modna kuća d.o.o. "u stečaju"
 26. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Mladenke Mavrić
 27. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Mirjane Dražić
 28. Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pule - Istra d.d. Pula
 29. Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o kupoprodaji, Klasa:947-03/12-01/403;Urbroj:2168/01-04-03-02-0247-12-1 od 03. kolovoza 2012. godine
 30. Odluka o imenovanju koordinatora za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
 31. Plan kontrole utrošenih sredstava kod proračunskih korisnika i drugih korisnika proračunskih sredstava za 2015. godinu
 32. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje projekta izgradnje Putničkog teminala Pula
 33. Pravilnik o modelima za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području Grada Pule
 34. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na prijedlog dopune Cjenika o visini naknade za dodjelu grobnih mjesta na groblju u Štinjanu
 35. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Štinjan" za javnu raspravu
 36. Zaključak  prihvatu prijedloga nagodbe - Flash studio d.o.o. Pula
 37. Zaključak  prihvatu prijedloga nagodbe - D&A d.o.o. Pula
 38. Zaključak o uređenju međa - Enca Rojnić i Alfio Starić
 39. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine na lokaciji Ljudevita Posavskog 13 u Puli
 40. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine na lokaciji Kochova br. 13 u Puli
 41. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine na lokaciji Valvazorova br. 7 u Puli
 42. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Elizabeta Pavlov
 43. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Libero Lušetić
 44. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Marljivo d.o.o. Pula
 45. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Zenzerović Stanko
 46. Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe dužnika - SIGURNOST d.o.o. Labin
 47. Zaključak o prihvatu Prijedlog Sporazuma o obročnoj otplati duga i osiguranju novčane tražbine - Nesimi Abdulah
 48. Zaključak o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i/ili rekonstrukcije istih - Rekonstrukcija ulica De Villeov uspon, Sv. Margerita i Fontička
 49. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacije (Taxi plus j.d.o.o., Pomodor d.o.o.)
 50. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacije (GoodMood fest-DJ Paolo Barbato)
 51. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacije (GoodMood fest-doček Nove 2015. godine)
 52. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu caffe bar "Kunstkafe"
 53. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu caffe bar "Redicool"
 54. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pule za 2014. godinu (Br.3.)
 55. Zaključak o donošenju Plana Nabave Grada Pule za 2015. godinu
 56. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za provedbu Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekta za 2014. godinu
 57. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule za 2014. godinu
 58. Zaključak o usvajanju Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2014. godine
 59. Izvješće o danim suglasnosti za zaduživanje i danim jamstvima za razdoblje od 01. strpnja do 31. prosinca 2014. godine
 60. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2015. godinu