Doneseni akti od 17. prosinca 2014. godine do 28. siječnja 2015. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 17. prosinca 2014. godine do 28. siječnja 2015. godine 1. Odluka o dodjeli potpora iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pule za razdoblje od 2013. do 2015. godine
 2. Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora za zaštitnu radionicu Tekop Novu - Ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 3. Odluka o dodjeli stipendija u akademskoj godini 2014/2015.
 4. Odluka o davanju u najam stana - Kovačević Zdravko
 5. Odluka o priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva - Radošević Ema
 6. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
 7. Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 8. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine na namijenjene postavi kioska
 9. Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 10. Odluka o dopuni Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 11. Odluka o dopuni priloga Odluke o određivanju pomoći građanima radi ublažavanja posljedica poplave nastale zbog ekstremnih količina kiše koje je pala 14. srpnja 2014. godine
 12. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru Ur.broj:345/14 od 10. prosinca 2014. godine JU Pula Sport - nabava opskrbe električnom energijom
 13. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi u ulici Sergijevaca u Puli - Pragrande d.o.o. Pula
 14. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja oborinske kanalizacije - nastavak Kalčeve ulice u Štinjanu
 15. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi rekonstrukcije i održavanja srednjetlačne i niskotlačne plinske mreže prirodnog plina za lokaciju Radićeva ulica u Puli
 16. Odluka o davanju zemljišta na uporabu - Auto klub Pula-Rovinj
 17. Odluka o davanju skloništa tunelskog tipa - dopunske zaštite br. 19 na lokaciji u Tomassinijevoj, Rizzijevoj i Kranjčevićevoj ulici, na uporabu u miru - EURO mar j.d.o.o. Pula
 18. Odluka o davanju dijela skloništa br.75 u Puli, na lokaciji Jeretova 16/A, na uporabu u miru - Speleološka udruga "Pula"
 19. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br.10 - EMI-TOURS d.o.o.
 20. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Kapitolinski trg br. 1 - Galerija Makina
 21. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca br.24 - Šujević Miljenko
 22. Odluka o stavljanju van snage Odluke o ostvarivanju prava na besplatni prijevoz učenika iznad standarda utvrđenog Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola na području Grada Pule
 24. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Republika Hrvatske - Ministarstvo financija-Porezna uprava
 25. Odluka o davanju suglasnosti za prvu djelomičnu diobu stečajne mase za vjerovnike prvog višeg isplatnog reda - Arena Modna kuća d.o.o. "u stečaju"
 26. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Mladenke Mavrić
 27. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Mirjane Dražić
 28. Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pule - Istra d.d. Pula
 29. Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o kupoprodaji, Klasa:947-03/12-01/403;Urbroj:2168/01-04-03-02-0247-12-1 od 03. kolovoza 2012. godine
 30. Odluka o imenovanju koordinatora za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
 31. Plan kontrole utrošenih sredstava kod proračunskih korisnika i drugih korisnika proračunskih sredstava za 2015. godinu
 32. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje projekta izgradnje Putničkog teminala Pula
 33. Pravilnik o modelima za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području Grada Pule
 34. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na prijedlog dopune Cjenika o visini naknade za dodjelu grobnih mjesta na groblju u Štinjanu
 35. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Štinjan" za javnu raspravu
 36. Zaključak  prihvatu prijedloga nagodbe - Flash studio d.o.o. Pula
 37. Zaključak  prihvatu prijedloga nagodbe - D&A d.o.o. Pula
 38. Zaključak o uređenju međa - Enca Rojnić i Alfio Starić
 39. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine na lokaciji Ljudevita Posavskog 13 u Puli
 40. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine na lokaciji Kochova br. 13 u Puli
 41. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine na lokaciji Valvazorova br. 7 u Puli
 42. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Elizabeta Pavlov
 43. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Libero Lušetić
 44. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Marljivo d.o.o. Pula
 45. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Zenzerović Stanko
 46. Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe dužnika - SIGURNOST d.o.o. Labin
 47. Zaključak o prihvatu Prijedlog Sporazuma o obročnoj otplati duga i osiguranju novčane tražbine - Nesimi Abdulah
 48. Zaključak o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i/ili rekonstrukcije istih - Rekonstrukcija ulica De Villeov uspon, Sv. Margerita i Fontička
 49. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacije (Taxi plus j.d.o.o., Pomodor d.o.o.)
 50. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacije (GoodMood fest-DJ Paolo Barbato)
 51. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacije (GoodMood fest-doček Nove 2015. godine)
 52. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu caffe bar "Kunstkafe"
 53. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu caffe bar "Redicool"
 54. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pule za 2014. godinu (Br.3.)
 55. Zaključak o donošenju Plana Nabave Grada Pule za 2015. godinu
 56. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za provedbu Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekta za 2014. godinu
 57. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule za 2014. godinu
 58. Zaključak o usvajanju Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2014. godine
 59. Izvješće o danim suglasnosti za zaduživanje i danim jamstvima za razdoblje od 01. strpnja do 31. prosinca 2014. godine
 60. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2015. godinu