Doneseni akti od 28. svibnja do 18. lipnja 2014. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 28. svibnja do 18. lipnja 2014. godine 1. Odluka o dodjeli sredstava sukladno Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pule za 2014. godinu
 2. Odluka o dodjeli sredstava poljoprivrednicima sukladno Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pule za 2014. godinu - certifikacija ekološke proizvodnja
 3. Odluka o odabiru korisnika sredstava za sufinanciranje Projekta "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama)" na području grada Pule
 4. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta
 5. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina u svrhu postave kioska
 6. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi rekonstrukcije i održavanja srednjotlačne i niskotlačne plinske mreže prirodnog plina naselja Valkane
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Plana rasporeda kioska za Grad Pulu
 9. Odluka o izmjeni Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2014. godinu
 10. Odluka o izmjenama Odluke o povjeravanju poslova upravljanja zgradom "Dječjeg kreativnog centra" Pula, Radićeva 22 br., Klasa:612-01/14-01/56 od 10. travnja 2014. godine
 11. Odluka o davanju djela skloništa br. 37 u Puli, na lokaciji Krležina 31 na uporabu u miru - Udruga Studio glazbene kreativnosti Čarobna frula
 12. Odluka o izmjeni Odluke o davanju djela skloništa br. 37 u Puli, na lokaciji Krležina 31 na uporabu u miru - Udruga Studio glazbene kreativnosti Čarobna frula
 13. Odluka o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretnini k.č.br. 4991/71 k.o. Pula
 14. Odluka o prihvatu raskida Ugovora o osnivanju i prijenosu prava građenja - Poljoprivredna zadruga Agro-Istra
 15. Pravilnik za održavanje programa "Art zona Kandler"
 16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o najvišoj cijeni usluge autotaksi prijevoza na području Grada Pula-Pola i naknadama za polaganje posebnog ispita
 17. Izmjene i dopune Naredbe o lokacijama javnih parkirališta pod naplatom, zonama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na području Grada Pule
 18. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, Klasa:372-01/14-01/148;Urbroj:2168/01-04-03-01-0411-14-2 od dana 10. travnja 2014. godine (Divljak Radislav)
 19. Zaključak o davanju suglasnosti društvu Idea Istra d.o.o. Pula za provoz panoramske vožnje kroz Grad Pulu
 20. Zaključak o davanju na upravljanje kupališta Valkane trgovačkom društvu Pula Parking d.o.o. Pula
 21. Zaključak o davanju na upravljanje kupališta Stoja trgovačkom društvu Pula Parking d.o.o. Pula
 22. Zaključak o neprihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe - Sunčana staza d.o.o. Pula
 23. Zaključak o neprihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe - Ortomed d.o.o. Zagreb
 24. Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe - Istra Invest Consulting d.o.o. Pula
 25. Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe - vl.t.o. Pervić Suad
 26. Zaključak o neprihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe - Urbis 72 d.d. Pula
 27. Zaključak o neprihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe - vl.o. Dario Pušar
 28. Zaključak o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području grada Pule u 2014. godine
 29. Zaključak o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskim objektima za vrijeme održavanja 20. Svjetskog nogometnog prvenstva u Brazilu
 30. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga Seasplash, Udruga Razvoj, Duje Cvitan, JU Pula Film Festival, Udruga Monteparadiso, Udruga Merlin, Društvo "Stari Grad", Udruga Metamedij)
 31. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu bistro-pizzeria "Dolinka"
 32. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pula