Doneseni akti od 25. srpnja do 20. kolovoza 2014. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 25. srpnja do 20. kolovoza 2014. godine
 
 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključaka o usvajanju Izvještaja o radu za 2013. godinu trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Pule:
  a) Kaštijun d.o.o.
  b) Plinara d.o.o.
  c) Castrum Pula 97 d.o.o.
  d) Luka Pula d.o.o.
  e) Pula parking d.o.o.
  f) Tržnica d.o.o.
  g) Vodovod Pula d.o.o.
  h) Pula Herculanea d.o.o.
  i)  Monte Giro d.o.o.
  j)  Pulapromet d.o.o.
  k) NK Istra š.t.d.
   
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u gradu Puli
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o kandidaturi Grada Pule za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine
 4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Slike zdravlja Grada Pule 2014. godine s odabranim prioritetnim područjima za izradu Plana zdravlja Grada Pule 2015.-2018.
 5. Zaključak o davanju mišljenja na Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Puli-Pola
 6. Odluka o osnivanju radnog Tima za provedbu Projekta izgradnje punionice stlačenog prirodnog plina (SPP) i nabave autobusa na SPP u javnom gradskom prijevozu grada Pule
 7. Odluka o uporabi poslovnih prostora u Puli, Sergijevaca br.2
 8. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Vidikovac br.7
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Plana rasporeda kioska za Grad Pulu
 10. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Javne ustanove Pula Sport - odabir najpovoljnije ponude za dobavu i ugradnju sportskog semafora
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju autotaksi stajališta
 12. Odluka o raskidu Sporazuma o obavljanju usluga autotaksi prijevoza
 13. Odluka o potpunom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa - Predškolska ustanova-Istituzione prescolare "Rin Tin Tin" Pula
 14. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Zagrebačka br. 10 i zaključivanju Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora - t.o. "Electronic Shop"
 15. Odluka o otkazu Ugovora o uporabi poslovnih prostora Grada Pule - Bosansko-hercegovački kulturni centar Istre
 16. Odluka o donaciji opreme Nacionalnom parku Brijuni
 17. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi u dijelu naselja Sponzine ulice u Puli - Pragrande d.o.o. Pula
 18. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi u dijelu naselja Brist, Veli Vrh u Puli - Pragrande d.o.o. Pula
 19. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi - pomorski ispust Valkane
 20. Zaključak o prihvaćanju Inicijative Arenaturist Ribarska koliba d.o.o. za izradu i financiranje izrade Urbanističkog plana uređenja "Ribarska koliba"
 21. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga III Ciljanih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 22. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"
 23. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Mirković Miro
 24. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture -Vitasović Zoran
 25. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Debeljuh Milan
 26. Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe - građevinski obrt "Sunce" Pula
 27. Zaključak o potvrđivanju programa ljetnih glazbeno-scenskih programa u prostoru Povijesnog i pomorskog muzeja Istre za 2014. godinu
 28. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Pulska noć, 20. Croatia bike week, Dan MO Valdebek, Taste&Art Festival, Outlook Festival, Dimensions festival)
 29. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme obilježavanja Dana MO Busoler
 30. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme obilježavanja Dana MO Valdebek
 31. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o utvrđivanju vrijednosti jedinične cijene učešća u troškovima izgradnje parkirališta
 32. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u prvom polugodištu 2014. godine