Doneseni akti od 20. ožujka do 10. travnja 2014. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 20. ožujka do 10. travnja 2014. godine 1. Odluka o raspisivanju natječaja za podnošenje prijava za sufinanciranje Projekta povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području grada Pule
 2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za sufinanciranje Projekta povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području grada Pule
 3. Odluka o raspisivanju natječaja za podnošenje prijava za sufinanciranje Projekta "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama)" na području grada Pule
 4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za sufinanciranje Projekta "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama)" na području grada Pule
 5. Odluka o osnivanju i imenovanju Tima za izradu Slike zdravlja u Gradu Puli
 6. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje organizacije, regulacije i sigurnosti prometa na cestama na području Grada Pule
 7. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 8. Odluka o kupoprodaji poslovnih prostora - garaža
 9. Odluka o davanju poslovnog prostora na uporabu - Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe "Pula"
 10. Odluka o prihvatu darovanja s nametom - Ivo Ljevar
 11. Odluka o ovlaštenju za sklapanje nagodbe u postupku izvlaštenja pred Uredom državne uprave u Istarskoj županiji, Službi za imovinsko pravne poslove
 12. Odluka o razvrgnuću suvlasničke zajednice između Grada Pule i Manibel d.o.o.
 13. Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvo Grade Pule
 14. Odluka o povjeravanju poslova upravljanja zgradom "Dječjeg kreativnog centra" Pula, Radićeva 22, sagrađenoj na k.č. 931 i k.č. 392 obje k.o. Pula
 15. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule (25. ožujak 2014.)
 16. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule (02. travnja 2014.)
 17. Izmjene i dopune Plana i rasporeda lokacije za postavu panoa za reklamno plakatiranje na području Grada Pule
 18. Obavezne upute za izradu Pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće
 19. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisu djece Dječjeg vrtića Pula
 20. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia "Rin Tin Tin" Pula - Pola
 21. Zaključak o organiziranju manifestacija - Udruga Istarski Eko proizvod (Projekt eko tržnice)
 22. Zaključak o prihvatu prijedloga sporazuma - Ustanova Politehnika Pula - Visoka tehnička škola sa p.j.
 23. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2014. godini - "Potpore Pula 2014"
 24. Zaključak o prihvaćanju inicijative Istra Cement nekretnine d.o.o. za izradu i financiranje izrade III Ciljanih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"
 25. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi III Ciljanih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 26. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"
 27. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o terminskom planu rasvjete
 28. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijenosu imovine na isporučitelje vodnih usluga
 29. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na korekciju granice Grada Pule
 30. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
 31. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Stoja u Puli
 32. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 33. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dozvoli upisa prava zaloga na nekretnini u vlasništvu Grada Pule radi osiguranja kredita
 34. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju ravnateljice Pula Film Festivala
 35. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Pula
 36. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 37. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 38. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec veljaču 2014. godine
 39. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec ožujak 2014. godine