Doneseni akti od 19. lipnja do 24. srpnja 2014.

U petak, 25. srpnja 2014. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 19. lipnja do 24. srpnja 2014. godine1.             a) Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina radi postave naprava za portretiranje, prodaju slika, suvenira, nakita i sličnih predmeta od 20. lipnja 2014. godine
                b)      Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina radi postave naprava za portretiranje, prodaju slika, suvenira, nakita i sličnih predmeta od 24. srpnja 2014.
2. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina u svrhu postave naprava za pečenje plodina
3. Odluka o poništenju natječaja za davanje na korištenje javnih površina u svrhu postave kioska
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
5. Odluka o davanju u podzakup poslovnih prostora - Brioni d.d.
6. Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 3772/322 put, površine 56 m² - Boljun Laura i Grapulin Bruna
7. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Giardini br. 15 - GHETALDUS Očna optika d.d.
8. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, Klasa:372-01/14-01/188;Urbroj:2168/01-04-03-01-0411-14-2 od dana 02. svibnja 2014. godine (Studio Mark d.o.o., Simetić Mile)
9. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, Klasa:372-01/14-01/148;Urbroj:2168/01-04-03-01-0411-14-2 od dana 10. travnja 2014. godine (Drakulić Nada)
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Projekta povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Pule
11. Odluka o odabiru prijava za sufinanciranje Projekta povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području grada Pule
12. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Koparska 58 (OraH)
13. Odluka o davanju u najam stana - Rojnić Mirjana
14.Odluka o davanju u najam stana - Nekić Zdenka
15. Odluka o poništenju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Pula-Pola
16. Odluka o izmjeni Odluke o broju dozvola i raspisivanje javnog poziva za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Pula-Pola 
17. Odluka o sklapanju prethodne nagodbe - Snježana Šikić
18. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi u korist Pragrande d.o.o. - Labinska ulica
19. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe (INAD d.o.o.)
20. Provedbeni plan obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Pule za 2014. godinu
21. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Sajam starina, Future nature-elements 2015)
22. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Štinjansko ljeto 2014, koncert - Night express)
23. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (DSR Stari Grada, Udruga "Radost življenja")
24. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (MO Busoler, Saša moda d.o.o.)
25. Zaključak o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskim objektima za vrijeme održavanja 61. Festivala igranog filma u Puli
26. Rješenje o odobravanju poslovanja u produženom radnom vremenu (Pleter-Usluge d.o.o.)
27. Rješenje o odobravanju poslovanja u produženom radnom vremenu (Jukić ugostiteljstvo j.d.o.o.)
28. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije na Kaštelu 05. srpnja 2014. godine
29. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (organizacija izložbe Igora Papića i pratećeg koncerta)
30. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja kulturne manifestacije i promocije utvrde Casoni vecchi
31. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja koncerta na akustičnoj gitari (Le-lo, Cyber cafe)
32. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja prigodnog programa malonogometnog turnira
33. Zaključak o uvođenju nove organizacije prometa u dijelu Ulice Riva u Puli
34. Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe - Puljanka d.d. Pula
35. Zaključak o neprihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja (INFO TISAK d.o.o.)
36. Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja (Pervić Suad)
37. Zaključak o neprihvaćanju Izmijenjenog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja (TRP d.o.o.)
38. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga II Ciljanih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
39. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III Ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule za javnu raspravu
40. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja" za javnu raspravu
41. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia "Rin Tin Tin" Pula-Pola
42. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. br. 1886/6 k.o. Pula)
43. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. br. 1916/3 k.o. Pula)
44. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi (dijelovi k.č.5059/28 k.o. Pula i k.č.5059/9 k.o. Pula)
45. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju II. Ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
46. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje Programa javnih potreba Grada Pule u tehničkoj kulturi
47. Izvješće o danim suglasnostima za zaduživanje i danim jamstvima za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
48. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec svibanj 2014. godine
49. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec lipanj 2014. godine
50. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2014. godine