Doneseni akti od 11. travnja do 28. svibnja 2014.

U četvrtak, 29. svibnja 2014. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 11. travnja do 28. svibnja 2014. godine 1. Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za evaluaciju pristiglih koncepata uređenja kružnog toka u Puli
 3. Odluka o izmjeni Odluke o davanju na korištenje javnog tunelskog skloništa br. 12
 4. Odluku o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 5. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekta
 6. Odluka o parkiranju vozila radi opskrbe i servisiranja na području Grada Pule
 7. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 10
 8. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti
 9. Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija - na području Grada Pule za 2014. godinu
 10. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Pule za 2014. godinu
 11. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefincijskoj imovini osnovnih škola Grada Pule za 2014. godinu
 12. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje upisa u dječje vrtiće
 13. Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule
 14. Odluka o davanju u najam zamjenskog stana u zgradi u Puli, Voltićeva 5
 15. Odluka o izdavanju tabularne isprave - čorđević Branislav
 16. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Haliti Basri
 17. Odluka o imenovanju službenika Grada Pule ovlaštenih za sudjelovanje u procesima rada na EU fondovima
 18. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnih prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 10
 19. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnih prostora u Puli (Kandlerova br.2, Kapitolinski trg br. 6)
 20. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, Klasa:372-01/14-01/148;Urbroj:2168/01-04-03-01-0411-14-2 od dana 10. travnja 2014. godine (Perušić Mladenka)
 21. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, Klasa:372-01/14-01/148;Urbroj:2168/01-04-03-01-0411-14-2 od dana 10. travnja 2014. godine (Jovanović Dragomir)
 22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokacijama za prodaju robe izvan prostorija na pokretnim napravama
 23. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina radi postave naprava za prodaju suvenira, nakita, numizmatike, portretiranje i tetoviranje
 24. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta
 25. Odluka o davanju u podzakup poslovnog prostora u Puli, Gundulićeva br. 22 - Puljanka-Brionka d.o.o. Pula
 26. Odluka o izmjeni Odluke o broju dozvola i raspisivanju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na područje Grada Pule
 27. Zaključak o zasnivanju prava služnosti nad mjernom postajom za praćenje kvalitete zraka Pula-Fižela u svrhu provođenja mjerenja kakvoće zraka
 28. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Gama nekretnine j.d.o.o. Pula
 29. Zaključak o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Pule u Savjet manifestacije Sa(n)jam knjige u Istri
 30. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Krležina br. 23 u Puli
 31. Zaključak o namjenskom financiranju u svrhu realizacije planiranog uređenja park šume Šijana i Busoler za 2014. godinu
 32. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (David činić, Udruga Uliks, Udruga Ideja lux, Rock Caffe, Udruga Razvoj)
 33. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga "Uliks", Milanović Saša)
 34. Zaključak o potvrđivanju Programa ljetnih glazbeno-scenskih programa u Amfiteatru za 2014. godinu
 35. Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe - Juro Božić, vl. obrta "Vulkanizer Božić"
 36. Zaključak o neprihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe - Černjul Dušan
 37. Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe - Cvitkov d.o.o. Pula
 38. Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe - Brionka d.d.
 39. Zaključak o donošenju Plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2014. godinu
 40. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2014. godine
 41. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule za prvo tromjesečje 2014. godine
 42. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2014. godinu (Br.1)
 43. Zaključak o utvrđivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenih manifestacija - "8. dani sporta - sportom za kulturu življenja"
 44. Zaključak o utvrđivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenih manifestacija - "Oproštaj maturanata sa srednjoškolskim obrazovanjem"
 45. Zaključak o utvrđivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenih manifestacija - "Aruba Club"
 46. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu u Domu hrvatskih branitelja
 47. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pule
 48. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Veruda
 49. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu
 50. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata za 2013. godinu
 51. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
 52. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 53. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pule za 2013. godinu
 54. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju na korištenje otoka Veruda društvu Fratarski d.o.o.
 55. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Pula
 56. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pula
 57. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia "Rin Tin Tin" Pula-Pola
 58. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu za:
  a)      Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula
  b)     Gradska knjižnica i čitaonica Pula
  c)      JU Pula Film Festival
  d)     Dječji vrtić Pula
  e)      Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia "Rin Tin Tin" Pula-Pola
  f)       Pučko otvoreno učilište Pula
  g)      JU Pula Sport
  h)      Savez sportova Grada Pule
  i)       Zajednica tehničke kulture Pula
  j)        Javna vatrogasna postrojba Pula
 59. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula
 60. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec travanj 2014. godine
 61. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga Seasplash)
 62. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenih manifestacija (Aruba club - 30. svibnja 2014. godine)
 63. Zaključak o uvođenju nove organizacije prometa u dijelu Ulice Riva i u Flaciusovoj ulici u Puli
 64. Pravilnik o Humanitarnoj mreži Grada Pule