Doneseni akti od 06. veljače do 19. veljače 2014. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 06. do 19. veljače 2014. godine 1. Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Pule u 2014. godini "Potpore Pula 2014"
 2. Odluka o raspisivanju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje panoramske vožnje na području Grada Pule
 3. Odluka o davanju skloništa br. 44 u Puli, na lokaciji Koparska 52, na uporabu u miru
 4. Odluka o povjeravanju poslova upravljanja zgradom Društvenog centra "Rojc" sagrađenom na k.č. 962/1 k.o. Pula
 5. Odluka o imenovanju koordinatora projekta "Making space for active community"
 6. Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju programa "Art zona Kandler"
 7. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Kandlerova br. 32
 8. Odluka o sklapanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) - Vidović Zorka
 9. Odluka o sudjelovanju Grada Pule u obvezama smještaja po nagodbi o izvlaštenju radi rekonstrukcije državne ceste D66 od km 0+928,46 do km 3+399,00
 10. Zaključak o povratu uplaćenih sredstava - Mijatović Manda i Marko
 11. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Korzo d.o.o. Pula
 12. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Alba export-import d.o.o. Pula
 13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pule u 2013. godini
 14. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na sustav javne odvodnje
 15. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeniOdluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje
 16. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Pula Film Festivala
 17. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o ispravci Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Škole za odgoj i obrazovanje Pula
 18. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prijedlogu mrtvozornika za područje Grada Pule
 19. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Predstečajne nagodbe - Institut IGH d.d. Zagreb
 20. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Predstečajne nagodbe - Magma d.d. Zagreb
 21. Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Pula (Klaudio Karlović)
 22. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu "Dolcevita"
 23. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u 2013. godini
 24. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec siječanj 2014. godine