Doneseni akti od 06. studenoga do 16. prosinca 2014. godine

Informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 06. studenog do 16. prosinca 2014. godine 1. Odluka o određivanju pomoći građanima radi ublažavanja posljedica poplave nastale zbog ekstremnih količina kiše koje je pala 14. srpnja 2014. godine
 2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pule
 3. Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada
 4. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (sa ispravkom)
 5. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 6. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 8. Odluka o povlačenju tužbe tužitelja Grada Pule protiv tuženika Jadran d.d. TMN u stečaju zbog priznavanja tražbine u stečajnom postupku
 9. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaje nekretnine Klasa:601-02/14-01-01/10-2, Urbroj:2168/01-380/03-14-1197 od 12. studenog 2014. godine Dječjeg vrtića Pula
 10. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru UR.broj:327/14 od 01. prosinca 2014. godine Javne ustanove Pula Sport - usluga klizanja na natkrivenom klizalištu
 11. Odluka o davanju suglasnosti za izvođenje radova prilagodbe i preinake instalacija te preinake u kotlovnici radi promjene energenta - OŠ Tone Peruška
 12. Zaključak o ne prihvaćanju Izmijenjenog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom G.U. Projekt d.o.o. Pula
 13. Zaključak o ne prihvaćanju Izmijenjenog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Mauros I
 14. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije
 15. Zaključak o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskih objekta za vrijeme održavanja 20. Sa(n)jma knjige u Istri
 16. Zaključak o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskih objekata radi organiziranja dočeka Nove 2015. godine
 17. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (održavanje glazbenih programa u Stripovskoj ulici)
 18. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Prosinac u gradu, Božićni sajam kreativnosti, Paviljon dječjih želja, doček Nove godine na Forumu, manifestacija GoodMood best-klizalište i božićni sajam, projekt Eko tržnica u Šijani)
 19. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Sport
 20. Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Pula Sport d.o.o.
 21. Rješenje o imenovanju direktora Pula Sport d.o.o.
 22. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Proračuna Grada Pule za 2015. godinu
 23. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu
 24. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključak o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2015. godinu
 25. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključak o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2015. godinu
 26. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 27. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godine
 28. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja
 29. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pula-Pola
 30. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području grada Pule
 31. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o komunalnom redu
 32. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju ustanove Dječji vrtić Pula
 33. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Pula
 34. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi
 35. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom
 36. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
 37. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o utvrđivanja prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Sv.Katarina - Monumenti"
 38. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec studeni 2014. godinu
 39. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Pule za 2014. godinu