Doneseni akti od 05. rujna do 21. listopada 2014. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 05. rujna do 21. listopada 2014. godine 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula
 2. Izmjene i dopune Obveznih uputa za izradu Pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće
 3. Odluka o davanju u najam stana - Pavletić Dean
 4. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
 5. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina
 6. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 7. Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 8. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina u svrhu postave naprava za prodaju cvijeća i svijeća
 9. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
 10. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi - De Villeov uspon u Puli
 11. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi - dio Bačićevog prilaza u Puli
 12. Odluka o izdavanju tabularne isprave (uknjižba prava služnosti) - Moferdin Aldo, Ana i Lorena
 13. Odluka o utvrđivanju služnosti prolaza i provoza - Ivan Petrović i dr.
 14. Odluka o utvrđivanju služnosti s pravom prolaza i provoza - Elvino Šuran
 15. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Giardini br. 2 - lokalni ured zastupnika u Europskom parlamentu Ivana Jakovčića
 16. Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom - Salih Ključo
 17. Zaključak o dodjeli sredstava za organizaciju 17. Obrtničkog sajma Istre (02. - 05. listopada 2014.)
 18. Zaključak o dodjeli sredstava za organizaciju 5. Međunarodnog sajma brodske opreme PULA BOAT FAIR (15. - 18. listopada 2014.)
 19. Zaključak o neprihvaćanju Izmijenjenog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom URBIS 72 d.d. Pula
 20. Zaključak o neprihvaćanju Izmijenjenog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Hann-invest d.o.o.
 21. Zaključak o ne prihvaćanju izmijenjenog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika (Peko d.o.o.)
 22. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Percan Franko
 23. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture (Bonus Stan d.d.o.o.)
 24. Zaključak o izmjeni Zaključka o uvođenju nove organizacije prometa u dijelu Ulice Riva u Puli
 25. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Razvoj i Udruga HVIDR)
 26. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Pomidor d.o.o.)
 27. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja Dana mjesnog odbora Monvidal
 28. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta - restorana "Ribarska koliba Fischerhutte"
 29. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta - caffe bar "Old friends Club"
 30. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pula-Pola za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
 31. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec kolovoz 2014. godine
 32. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec rujan 2014. godine
 33. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi rekonstrukcije i održavanja srednjetlačne i niskotlačne plinske mreže prirodnog plina naselja Punta u Puli
 34. Odluka o postavljanju spomenika posvećenog sjećanju na poljske mornare
 35. Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.07.-30.09.2014.
 36. Zaključak o prihvaćanju inicijative Istra Cement nekretnine d.o.o. za izradu i financiranje izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare"
 37. Zaključak o prihvaćanju inicijative za izradu i financiranje izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Molo Carbone"
 38. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "ICI Istra cement International" za javnu raspravu
 39. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Molo Carbone
 40. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
 41. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju III Ciljane Izmjene i dopune  Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 42. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi IV Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 43. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare"
 44. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"
 45. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2014. godinu
 46. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Pula
 47. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
 48. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2014. godinu
 49. Zaključak o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pule
 50. Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2014. godinu