Doneseni akti od 23. listopada do 13. studenog 2013. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 23. listopada do 13. studenog 2013. godine 1. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje dodatne liste za kupnju stanova koji se grade po Programu društveno poticane stanogradnje
 2. Odluka o kupoprodaji poslovnih prostora i garaža
 3. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora - Pula, Trg I. Istarske brigade 1.
 4. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 5. Odluka o dopuni Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 6. Odluka o kupnji suvlasničkih dijelova Erosa Kliček od 1705/3202 dijela nekretnina k.č.br.3629/51 i 3629/60 obje k.o. Pula
 7. Odluka o postavljanju skulpture u spomen na bombardiranu Pulu
 8. Odluka o stavljanju van snage Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, Klasa: 372-01/13-01/307; Urbroj: 2168/01-04-03-02-0411-13-2 od dana 22. listopada 2013. godine
 9. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru Ur.broj: 258/13 od 06. studenog 2013. godine Javne ustanove "Pula Sport"
 10. Odluka o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva - Samardžić Damir
 11. Odluka o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva - Hasan Kulenović i Edina Kulenović
 12. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Mažuranićeva br.5
 13. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Korada Bestulića
 14. Odluka o imenovanju članova Vijeća za suradnju na promicanju i razvitku bilateralne i regionalne suradnje u području zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina
 15. Odluka o zamjeni zemljišta između Grada Pule i CIB commerce d.o.o.
 16. Zaključak o prihvatu međuvlasničkog ugovora vezano za nekretninu u Puli, Laginjina br. 6
 17. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Orbis moda d.o.o. Zagreb
 18. Zaključak o prihvatu tabularne isprave za priznanje prava vlasništva - Gregorović Marija
 19. Zaključak o nastavku javnog izlaganja prostornih planova
 20. Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Nihad Šuvalić, vl. trgovačkog obrta "Šuco"
 21. Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Denis Ivančić, vl. t.o. "Royal"
 22. Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom AVENS d.o.o.
 23. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture u naselju Valdebek, dio ulice Jasne Crnobori
 24. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice postojeće građevine u Puli, Pradorlando 14
 25. Zaključak o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskim objektima za vrijeme održavanja Sa(n)jam knjige u Istri
 26. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena za ugostiteljski objekt Caffe bar "Old friends club" u Puli
 27. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena za ugostiteljski objekt Caffe bar "Cabahia" u Puli
 28. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena za ugostiteljski objekt Caffe bar "Glam" u Puli
 29. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena za ugostiteljski objekt Caffe bar "Uliks" u Puli
 30. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena za ugostiteljski objekt Caffe bar "Rock caffe" u Puli
 31. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena za ugostiteljski objekt "Ribarska koliba Fischerhutte"
 32. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena za ugostiteljski objekt Bistro "Corinne"
 33. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (organizator Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata)
 34. Zaključak o subvencioniranju 4. Međunarodnog sajma brodske opreme Pula Boat Fair 2013.
 35. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Pule u prvih devet mjeseci 2013. godine
 36. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Stoja