Doneseni akti od 21. do 30. lipnja 2013. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 21. do 30. lipnja 2013. godine 1. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Liste prvenstva za davanje stanova u najam
 2. Odluka o darovanju opreme Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja - Stanica u Puli
 3. Odluka o uporabi obalne blindirane poligonalne utvrde "Punta Christo" u Štinjanu
 4. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja tlačnog i gravitacijskog cjevovoda odvodnje sanitarnih i otpadnih voda u naselju Stoja u Puli
 5. Izmjene i dopune Plana i rasporeda lokacija za postavu zastava na javnim površinama na području Grada Pule
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 7. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, Klasa: 372-01/13-01/178; Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-13-5 od dana 19. lipnja 2013. godine (Nesimi)
 8. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove "Pula Sport" Ur.broj:128-6/13 od 06. lipnja 2013. godine
 9. Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 2750/14 k.o. Pula
 10. Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 2749/11 k.o. Pula
 11. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Šarić Edi i Mara
 12. Odluka o izmjeni Odluke o donošenju plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2013. godinu
 13. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena ugostiteljskim objektima za vrijeme održavanja 60. Festivala igranog filma u Puli
 14. Zaključak o potvrđivanju zapovjednika vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pula
 15. Zaključak o potvrđivanju zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pula
 16. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području grada Pule 2013
 17. Zaključak o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Martinušić Kata
 18. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Hotel "Amfiteatar" (29.06.2013.)
 19. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (19. PUF-vaninstitucionalni i alternativno međunarodni kazališni festival)
 20. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (EU party)
 21. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pule za razdoblje od 2013. do 2015. godine
 22. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju na upravljanje kulturno povijesnih spomenika Grada Pule
 23. Zaključak o davanju mišljenja o prijedlogu odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pule
 24. Rješenje o odobrenju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu - beach bar "Pomidor"
 25.  Rješenja o imenovanju članova Školskih odbora:
  a)      Osnovne škole Veruda
  b)      Osnovne škole Tone Peruška
  c)      Osnovne škole Kaštanjer
  d)     Osnovne škole Stoja
  e)      Osnovne škole Vidikovac
  f)      Škole za odgoj i obrazovanje
  g)      Osnovne škole-Scuola elementare "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
  h)      Osnovne škole Monte Zaro
  i)       Osnovne škole Šijana
  j)       Osnovne škole Centar
  k)     Osnovne škole Veli Vrh