Doneseni akti od 14. studenoga do 10. prosinca 2013. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 14. studenog do 10. prosinca 2013. godine 1. Odluka o dodjeli zamjenskog stana - Repić Mirjana
 2. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trierska br. 5
 3. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 10
 4. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Koparska 58
 5. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Viška br. 26
 6. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju na održavanje sportsko rekreacijske zone Vodotoranj jug Javnoj ustanovi Pula Sport
 7. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
 8. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju poslovnih prostora
 9. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 10. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora - Italunion d.o.o. Pula
 11. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i ABG agent d.o.o.
 12. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka odobravanja zahtjeva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje
 13. Odluka o imenovanju člana Tima za transformaciju
 14. Zaključak o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule
 15. Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Pule u radni tim za realizaciju projekta Kulturring
 16. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia "Rin Tin Tin" Pula-Pola
 17. Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju Tima za dospjela a nenaplaćena potraživanja Grada Pule
 18. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načelima, kriterijima i postupku za određivanje prijedloga imena ulica i trgova na području grada Pule
 19. Rješenje o odbijanju prigovora na Odluku o odabiru prijava za sufinanciranje projekta "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima" (Borislav Pužar)
 20. Rješenje o odbijanju prigovora na Odluku o odabiru prijava za sufinanciranje projekta "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima" (Snježana Buršić Pavlović)
 21. Odluka o utvrđivanju konačne Liste prednosti za dodjelu sredstava
 22. Zaključak o ovlaštenju za plakatiranje
 23. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Vošten Miro
 24. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Ivančić i dr.
 25. Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom V.B. BAR d.o.o. iz Pule
 26. Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Optika Omega d.o.o. iz Zagreba
 27. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija - Prosinac u Gradu
 28. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija - Seasplash i dr.
 29. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom obrtu "Pimp" (30. studenog 2013.)
 30. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena za caffe bar "Cyber cafe"
 31. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena za bistro "Corinne"
 32. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom obrtu "Pimp" (14. prosinca 2013.)
 33. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključak o prihvaćanju Deklaracije o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre
 34. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2013. godine
 35. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 36. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2013. godinu
 37. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2013. godinu
 38. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu
 39. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o gradskim porezima Grada Pule
 40. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule
 41. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2014. godine
 42. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 43. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2014. godinu
 44. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
 45. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Proračuna Grada Pule za 2014. godinu i projekcije Proračuna Grada Pule za 2015. i 2016. godinu
 46. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2014. godinu
 47. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kaštijun d.o.o. za gospodarenjem otpadom
 48. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluka o panoramskoj vožnji na području Grada Pule
 49. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 50. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama
 51. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Pule
 52. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području grada Pule pri održavanju kojih postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke
 53. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti t.d. Pula Herculanea d.o.o.
 54. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju projekta i davanju ovlaštenja
 55. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o otpisu zateznih kamata za Papić Vesnu
 56. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Šijana
 57. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Kaštanjer
 58. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula
 59. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju JU Pula Sport
 60. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta JU Pula Sport
 61. Zaključak o primanju na znanje Prijedloga Odluke o izboru članova Odbora za ostvarivanje prava talijanske autohtone zajednice
 62. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec listopad 2013. godine
 63. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec studeni 2013. godine