Doneseni akti od 12. listopada do 22. listopada 2013. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 12. listopada do 22. listopada 2013. godine 1. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
 2. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora - Pula, Trg I. Istarske brigade 1
 3. Odluka o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju u gradu Puli
 4. Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje implementacije zdrave prehrane u osnovnim školama Grada Pule
 5. Odluka o imenovanju koordinatora projekta implementacije projekta YOUTH ADRINET
 6. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) - Obrovac Ljubica
 7. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) - Radolović Alen
 8. Odluka o odabiru prijava za sufinanciranje projekta "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima" u gradu Puli u 2013. godini
 9. Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule - Div Planet d.o.o. Pula i Pupa d.o.o. Pula
 10. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, Klasa:372-01/13-01/178,Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-13-5 od dana 19. lipnja 2013. godine
 11. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule za javnu raspravu
 12. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule za javnu raspravu
 13. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Benčić Luciano
 14. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbi - Bančić, Vidović, Kolić i dr.
 15. Odluka o sklapanju prethodne nagodbe između Grada Pule i Lina Ladavca
 16. Zaključak o usvajanju Mišljenja Odbora za utvrđivanju prijedloga imena ulica i trgova na području grada Pule
 17. Izmjene i dopune Plana i rasporeda lokacija za postavu panoa za reklamno plakatiranje na području Grada Pule
 18. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja za nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Pule za 2013. godinu
 19. Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2013. godine
 20. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec rujan 2013. godine
 21. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Kulturne strategije Grada Pule 2014. - 2020.
 22. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u gradu Puli
 23. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pule za pedagošku godinu 2013/2014
 24. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta "Dječji vrtić" Pula
 25. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića - Scoula dell'infanzia "Rin Tin Tin" Pula - Pola
 26. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Centar
 27. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o utvrđivanju osnovnog programskog i financijskog okvira Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula za razdoblje 2015. - 2018. godina
 28. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o priključenju na sustav javne odvodnje
 29. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti za osnivanje trgovačkog društva koje će obavljati djelatnosti javne odvodnje
 30. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o priključenju na sustav javne vodoopskrbe
 31. Zaključak o primanju na znanje prijedloga Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli-Pola