Doneseni akti od 02. kolovoza do 09. rujna 2013. godine

U utorak, 10. rujna 2013. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 02. kolovoza do 09. rujna 2013. godine 1. Odluka o odabiru - dodjeli novčanih sredstava u postupku javnog, otvorenog, u jednom stupnju, anonimnog (za realizaciju) natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Trga kralja Tomislava u Puli
 2. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Splitska br. 7 - Castrum Pula 97 d.o.o. Pula
 3. Odluka o sklapanju ugovora o realizaciji projekta za korištenje sredstava spomeničke rente i drugih prihoda Proračuna Grada Pule namjenjenih sufinanciranja zahvata sanacije i obnove pročelja stambeno poslovne zgrade u Puli, Kapitolinski trg 10
 4. Odluka o stupanju pravnog sljednika u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Zagrebačka br. 12 - Borovo d.d. Vukovar
 5. Odluka o izmjeni Odluke o davanju na korištenje javnog tunelskog skloništa br.12
 6. Zaključak o prigovorima na prijedlog Liste prvenstva za davanje stanova u najam:
  a)      Hegol Gordana
  b)      Obradović Mile
  c)      Sekić Stipo
  d)     Sanković Jolanda
  e)     Pavletić Dean
  f)      Celega Rozana
  g)      Vojnić Adrijana
  h)     Jalić Nevenka
  i)        Grgić Anamaria
  j)       Kačina-Giovannini Dimitrije
  k)     Nicević Sandra
  l)       Behlulović Sabrija
 7. Odluka o određivanju konačne Liste prvenstva za davanje stanova u najam
 8. Odluka o davanju na uporabu zemljišta Udrugama Seasplash i prijatelji obalne utvrde Punta Christo
 9. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) - Barašin Ostoja
 10. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br. 709/8 k,o, Pula u korist Medicinske škole Pula
 11. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule Klasa: 372-01/13-01/178, Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-13-5 od dana 19. lipnja 2013. godine - Divljak Radislav
 12. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule Klasa: 372-01/13-01/178, Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-13-5 od dana 19. lipnja 2013. godine - Drakulić Nada
 13. Odluka o imenovanju koordinatora projekta implementacije projekta Youth Adrinet
 14. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
 15. Zaključak o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Fabris Ivona
 16. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga AVU Marsova soba)
 17. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Dan MO Monvidal, Festival Visualia, Outlook Festival, Dimensions festival)
 18.  Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (TZ, Pulska noć, Croatia Bike Week)
 19. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu - Beach bar "Pomodor" (04. kolovoza 2013.)
 20. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - "Aruba club-Tropical pirates event" (10. kolovoza 2013.)
 21. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Hotel Amfiteatar (09. i 10. kolovoza 2013.)
 22. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Hotel Amfiteatar (14., 16. i 17.08.2013.)
 23. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Hotel Amfiteatar (21., 23. i 24.08.2013.)
 24. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Hotel Amfiteatar (28.08. i 04.09.2013.)
 25. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Hotel Amfiteatar (07.09.2013.)
 26. Zaključak o odobrenju rada u produženom radnom vremenu ugostiteljskim objektima u Puli dana 28.08.2013. i 04.09.2013. (glazbeni program povodom otvorenja "Outlook" i "Dimensions" festivala u Areni)
 27. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja "OUTLOOK FESTIVALA"
 28. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja "DIMENSIONS FESTIVALA"
 29. Zaključak o izmjeni Zaključka o utvrđivanju nacrta Kulturne strategije Grada Pule 2014.-2020. i provođenju javne rasprave
 30. Zaključak o prihvaćanju predstečajne nagodbe za trgovački obrt "LUNA", vl. Glasnović Sebastijan
 31. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Brizar Ante
 32. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu
 33. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Pule u prvom polugodištu 2013. godine