Doneseni akti od 15. ožujka do 03. travnja 2013. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 15. ožujka do 03. travnja 2013. godine 1. Odluka o objavi poziva za podnošenje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Pule
 2. Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 3. Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju ugovora o kuporodaji nekretnina
 4. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) - Trifunov Danica
 5. Odluka o zaključivanju ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) i priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva - Božac Jadranka
 6. Odluka o zaključivanju ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) - Gašparini Boleslawa
 7. Odluka o priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva - Todorović Duško
 8. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Anticova br. 13
 9. Odluka o kupnji suvlasničkog dijela Maurizia Poretti od ¾ dijela nekretnina k.č.br. 3629/67 i k.č.br. 3629/70 obje k.o. Pula
 10. Odluka o izmjeni Odluke o donošenju plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2013. godinu
 11. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izuzimanju iz sustava lokalne riznice od 19. listopada 2011. godine
 12. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Libera Lušetića
 13. Zaključak o prihvaćanju inicijative za izradu i financiranje izrade Urbanističkog plana uređenja "Sv. Katarina-Monumenti" te s tim u vezi izrade II Ciljanih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 14. Zaključak o prihvaćanju prijedloga nagodbe - Švraka Bojan
 15. Zaključak o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i/ili rekonstrukcije istih
 16. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta - Caffe bar-restoran "Mozart"
 17. Izmjene i dopune Plana i rasporeda plakatnih mjesta na području Grada Pule
 18. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec veljaču 2013. godine
 19. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 20. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju na uporabu otoka Veruda društvu Uljanik Standard d.o.o.
 21. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji - LUKOIL Croatia d.o.o. Zagreb
 22. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva na sportskim objektima u korist Javne ustanove Pula Sport
 23. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi II Ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i izradi Urbanističkog plana uređenja "Sv. Katarina - Monumenti"
 24. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
 25. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Nagrade Grada Pule za 2013. godinu (Šime Vidulin)
 26. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Grba Grada Pule za 2013. godinu (vaterpolist Damir Burić)
 27. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Povelje Grada Pule za 2013. godinu (Dom za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula)
 28. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pula-Pola
 29. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola