Doneseni akti od 04. travnja do 17. travnja 2013. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 04. do 17. travnja 2013. godine 1. Odluka o sklapanju ugovora o realizaciji projekta za korištenje sredstava spomeničke rente i drugih prihoda Proračuna Grada Pule namijenjenih sufinanciranju zahvata sanacije i obnove pročelja i krova stambeno poslovne zgrade u Puli, Držićeva 2/Sergijevaca 36
 2. Odluka o sklapanju ugovora o realizaciji projekta za korištenje sredstava spomeničke rente i drugih prihoda Proračuna Grada Pule namijenjenih sufinanciranju zahvata sanacije i obnove pročelja i krova stambeno poslovne zgrade u Puli, Hermana Dalmatina 11
 3. Odluka o sklapanju ugovora o realizaciji projekta za korištenje sredstava spomeničke rente i drugih prihoda Proračuna Grada Pule namijenjenih sufinanciranju zahvata sanacije i obnove pročelja i krova stambeno poslovne zgrade u Puli, Uspon Sv. Roka 5/Kandlerova 22
 4. Odluka o sklapanju ugovora o realizaciji projekta za korištenje sredstava spomeničke rente i drugih prihoda Proračuna Grada Pule namijenjenih sufinanciranju zahvata sanacije i obnove pročelja i krova stambeno poslovne zgrade u Puli, Kapitolinski trg 7
 5. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi postavljanja i održavnaja magistralnog cjevovoda Rovinj (Valtida) - Pula III faza
 6. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Carrarina br.4 - Arheološki muzej Istre
 7. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Dobricheva br. 32 - Udruga "Probudi se"
 8. Odluka o davanju na uporabu prostorije na kupalištu Stoja u Puli - Plivački klub Arena
 9. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Anticova br.3 - Studio za klasični balet i suvremeni ples Rondo
 10. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe za priznavanje ulaganja u adaptaciju poslovnog prostora u Puli, Laginjina 8 (zakupnik TD WEI SHI d.o.o. iz Zaprešića)
 11. Odluka o izmjeni Odluke o broju dozvola i raspisivanju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Pula-Pola
 12. Izmjene i dopune Plana i rasporeda lokacija za postavu panoa za reklamno plakatiranje na području Grada Pule
 13. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina radi postave naprava za prodaju suvenira, nakita, numizmatike i portretiranja
 14. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora i zaključenju Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora - Šuput Neven
 15. Zaključak o namjenskom financiranju u svrhu realizacije planiranog uređenja Park šume Šijana i Busoler za 2013. godinu
 16. Zaključak o uvođenju nove organizacije prometa u dijelu Japodske ulice u Puli
 17. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Jerković Kata
 18. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Miljenko Cukon
 19. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Dilutus d.o.o.
 20. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Anna i Eghlio Erman
 21. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Dva kuma trgovina d.o.o. Pula
 22. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Roce Radovan
 23. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o financiranju izgradnje fekalne kanalizacije - Lenox d.o.o. Zagreb
 24. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o financiranju izgradnje vodovodne mreže - Lenox d.o.o. Zagreb
 25. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o financiranju izgradnje fekalne kanalizacije - Modo d.o.o. Fažana
 26. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o financiranju izgradnje fekalne kanalizacije - Miljenko Cukon
 27. Odluka o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretnini k.č. br. 4991/71 k.o. Pula
 28. Odluka o kupnji zemljišta - Maria Poretti
 29. Zaključak o organiziranju manifestacija (Udruga Ideja lux, Udruga Merlin, Turistička zajednica grada Pule, Rock Caffe, Udruga Istarski Eko proizvod, David činić, Udruga Uliks)
 30. Izmjene i dopune Naredbe o lokacijama javnih parkirališta pod naplatom, zonama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama nakanade za parkiranje na području grada Pule
 31. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbeza priznavanje ulaganja u adaptaciju poslovnog prostora u Puli, Scalierova 4 (zakupnik Ugo tours d.o.o. Pula)
 32. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe za priznavanje ulaganja u adaptaciju poslovnog prostora u Puli, Giardini br. 11 (zakupnik TD D&A)
 33. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe za prizavanje ulaganja u adaptaciju poslovnog prostora u Puli, Zagrebačka 10 (zakupnik Electronic shop)
 34. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o financiranju rekonstrukcije fekalne kanalizacije - Lenox d.o.o. Zagreb
 35. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Anđela Buždon
 36. Zaključak o dodjeli potpore Udruzi pčelara "Lipa" iz Pazina i Agroudruzi Fažana
 37. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec ožujak 2013. godine
 38. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2013. godine