Doneseni akti od 25. travnja do 09. svibnja 2012. godine

U četvrtak, 10. svibnja 2012. godine s početkom u 10,30 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 25. travnja do 09. svibnja 2012. godine

  

 1. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina radi postave naprava za prodaju suvenira, nakita, numizmatike, portretiranje, tetoviranje te prodaju cvijeća i svijeća
 2. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 3. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina
 4. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Plana rasporeda kioska za Grad Pulu
 6. Odluka o davanju skloništa br. 35 u Puli, na lokaciji Krležina 37, na uporabu u miru
 7. Odluka o postavljanju postolja s poprsjem Lina Marijanija
 8. Zaključak o namjenskom financiranju u svrhu realizacije planiranog uređenja park šume Šijana i Busoler za 2012. godinu
 9. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Matulić Ortensia
 10. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - KAI FA trgovina d.o.o.
 11. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Eurest trading d.o.o.
 12. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Karun d.o.o.
 13. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Kana d.o.o
 14. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o financiranju izgradnje vodovodne mreže - Crepulja Tihomir
 15. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o financiranju izgradnje vodovodne mreže - Artuković Saša
 16. Zaključak o donošenju Plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2012. godinu
 17. Zaključak o usvajanju Plana operativne provedbe Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje grada Pule za 2012. godinu
 18. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pule za 2011. godinu
 19. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01.2011. - 31.12.2011. godine i Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2011. godinu
 20. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula
 21. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule u prvom tromjesečju 2012. godine
 22. Odluka o imenovanju voditelja projekta YOUTH ADRIANET
 23. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednice Savjeta potrošača javnih ustanova Grada Pule
 24. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena t.d. Pleter-usluge d.o.o.
 25. Plan kontrole utrošenih sredstava kod proračunskih korisnika i drugih korisnika proračunskih sredstava za 2012. godinu
 26. Odluka o izmjeni Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2012. godinu