Doneseni akti od 24. svibnja do 05. lipnja 2012. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 24. svibnja do 05. lipnja 2012. godine 1. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora
 2. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina - građevinsko zemljište
 3. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina - suvlasnički dijelovi stana i poslovni prostori
 4. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina radi postave naprava za prodaju suvenira, nakita, portretiranje te prodaju cvijeća i svijeća
 5. Odluka o kupnji k.č. 1871/3 k.o. Pula
 6. Odluka o prihvaćanju cijena radova trgovačkog društva "Pula Herculanea" d.o.o. Pula za poslove ukljanjanja reklama, reklamnih panoa, plakata, pokretnih naprava i drugih protupravno postavljenih predmeta
 7. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi polaganja i održavanja priključka fekalne dovodnje stambeno poslovne građevine izgrađene na građevinskoj čestici k.č.br. 4944/69 k.o.Pula
 8. Odluka o davanju na uporabu prostorije na kupalištu Stoja u Puli - Plivački klub "Arena" Pula
 9. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi rekonstrukcije i održavanja postojeće mreže gradskog plina za prihvat prirodnog plina na području naselja Veruda Porat u Puli
 10. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi rekonstrukcije i održavanja postojeće mreže gradskog plina za prihvat prirodnog plina na području naselja Šijana u Puli
 11. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi rekonstrukcije i održavanja postojeće mreže gradskog plina za prihvat prirodnog plina na području naselja Monvidal u Puli
 12. Odluka o ustupanju neizgrađenog građevinskog zemljišta i komunalnog opremanja bez naknade - Josip Vukić
 13. Odluka o izdavanju tabularne isprave za potrebe parnice Posl.br.P-1839/2011 pred Trgovačkim sudom u Rijeci, Stalnoj službi u Pazinu
 14. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule za 2012. godinu
 15. Odluka o imenovanju tima za uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću po normi ISO/IEC 27001
 16. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule za javnu raspravu
 17. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule za javnu raspravu
 18. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Istočna poslovna zona" za javnu raspravu
 19. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja" za javnu raspravu
 20. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Lungo Mare" za javnu raspravu
 21. Zaključak o utvrđivanju Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
 22. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (JU Pula Film Festival, Udruga mladih "Stari Grad")
 23. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (Hotel "Amfiteatar)