Doneseni akti od 22. studenoga do 06. prosinca 2012. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 22. studenog do 06. prosinca 2012. godine 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o neprihvaćanju zahtjeva Republike Hrvatske za utvrđivanje i prijenos prava vlasništva temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama ("narodne novine" br. 41/90)
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plan uređenja Istočna poslovna zona
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare"
 6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"
 7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sportske luke "Štinjan - Puntižela"
 8. Zaključak o utvrđivanja prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju zgrade u Radićevoj 22
 9. Zaključak o utvrđivanja prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o načinu financiranja mjesnih odbora i Plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području grada Pule
 10. Zaključak o utvrđivanja prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Šijana
 11. Zaključak o utvrđivanja prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Stoja
 12. Zaključak o utvrđivanja prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vidikovac
 13. Zaključak o utvrđivanja prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Monte Zaro
 14. Zaključak o utvrđivanja prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Kaštanjer
 15. Zaključak o utvrđivanja prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Veruda
 16. Zaključak o utvrđivanja prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Veli Vrh
 17. Zaključak o utvrđivanja prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Centar
 18. Zaključak o utvrđivanja prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Tone Peruška
 19. Zaključak o utvrđivanja prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole - Scuola elementare Giusseppina Martinuzzi Pula - Pola
 20. Zaključak o utvrđivanja prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Škole za odgoj i obrazovanje Pula
 21. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Predškolske ustanove "Dječji vrtići" Pula
 22. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule za ponovnu prethodnu raspravu
 23. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule za prethodnu raspravu
 24. Zaključak o dopuni Zaključak o organiziranju manifestacija - program "Prosinac u Gradu"
 25. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješanja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Verudela br.2. u Puli
 26. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješanja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Osječka br. 14 u Puli
 27. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - DIV PLANET d.o.o. Pula
 28. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Kandlerova 14
 29. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Jerko Majdandžić
 30. Zaključak o uvođenju nove organizacije prometa u Ulici sv. Mihovila u Puli
 31. Odluka o donošenju izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2012. godinu
 32. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta
 33. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta
 34. Odluka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe pred Općinskim sudom u Puli - Pola
 35. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu - Caffe bar "Uliks"
 36. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 37. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta potrošača javnih usluga Grada Pule
 38. Rješenje o radu na pripremi EU projekta ADRIFORT