Doneseni akti od 17. do 23. veljače 2012.

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 17. veljače do 23. veljače 2012. godine 

 1. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 2. Zaključak o davanju suglasnosti zakupniku Adnanu Nesimiju-za ulaganje- izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Istarska br. 11
 3. Zaključak o davanju suglasnosti zakupniku ARDOR d.o.o.-za ulaganje-izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Kapitolinski trg br. 9
 4. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe (Studio Mark)
 5. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe (Castropola d.o.o.)
 6. Odluka o sklapanju prethodne nagodbe između Grada Pule i Elija Kodnika i Ledi Šoškić Kodnik
 7. Odluka o sklapanju prethodne nagodbe između Grada Pule i Velekem d.d.
 8. Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta između Grada Pule i "CIB commerce" d.o.o. Buzet
 9. Odluka o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2012. godinu
 10. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga prijatelji Valkana)
 11. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) - Pliško Kristijan
 12. Odluka o utvrđivanju prijedloga članova Upravnog vijeća Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula
 13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
 14. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe
 15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i kriterijima za korištenje javnih površina
 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Etičkog povjerenstva Grada Pule za 2011. godinu
 17. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u 2011. godini