Doneseni akti od 14. rujna do 03. listopada 2012. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 14. rujna do 03. listopada 2012. godine 1. Odluka o uporabi poslovnih prostora mjesne samouprave
 2. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Integralcommerce d.o.o.
 3. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu neizgrađenog zemljišta
 4. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora - Pula, Giardini 1
 5. Zaključak o isplati sredstava za provođenje programa kreditiranja poljoprivrede u Istarskoj županije i dr.
 6. Zaključak o davanju suglasnosti Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI) za nastavak projekata
 7. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Pule
 8. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 9. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"
 10. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare"
 11. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke povodom održavanja glazbene manifestacije - nastupa DJ-a u Zeppelin beach baru (14.09.-16.09.2012.)
 12. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja manifestacije u svrhu obilježavanja Dana MO Arena (29.09.2012.)
 13. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Hrvatska obrtnička komora, MO Arena)
 14. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Pula-obilježavanje stradanja Grada Vukovara, Pakt media d.o.o.-snimanje filma)
 15. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Matacin Marija i dr.
 16. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Kochova br. 15 u Puli
 17. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Koparska br. 17 u Puli
 18. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Koparska br. 19 u Puli
 19. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
 20. Amandman na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
 21. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
 22. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Obavijesti o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sportske luke "Štinjan - Puntižela"
 23. Zaključak o davanju mišljenja na Program rada Savjeta mladih Grada Pule za 2013. godinu