Doneseni akti od 09. do 22. studenoga 2012. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 09. do 22. studenoga 2012. godine 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2012. godine
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2012. godinu
 4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2012. godinu
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2012. godinu
 6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2013. godine
 7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 8. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2013. godinu
 9. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za pedagošku godinu 2012/2013.
 10. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Proračuna Grada Pule za 2013. godinu
 11. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu
 12. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Plinara d.o.o. Pula
 13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije
 14. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Istočna poslovna zona"
 15. Zaključak o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu - caffe-bar "Kunstkafe" Pula
 16. Odluka o davanju dijela tunelskog skloništa br.13 u Puli, na lokaciji Prilaz Kralja Salamona, na uporabu u miru - Pula Parking d.o.o. Pula
 17. Odluka o davanju skloništa br.9 u Puli, na lokaciji Trg Nimfeja 3, na uporabu u miru - Vujisić d.o.o. Pula
 18. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 19. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta
 20. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule od dana 04. listopada 2012. godine