Doneseni akti od 06. lipnja do 20. lipnja 2012. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 06. do 20. lipnja 2012. godine 1. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora - Pula, Giardini 1
 2. Odluka o davanju na upravljanje kupališta Stoja i Valkane trgovačkom društvu Pula Parking d.o.o. Pula
 3. Odluka o davanju tunelskog skloništa br.16 u Puli, na lokaciji Arsenalska ulica, na uporabu u miru
 4. Odluka o davanju u najam stana - Doriana Šestan
 5. Odluka o priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva - Vukičević Sveto
 6. Odluka o izmjeni Odluke o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2012. godinu
 7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i kriterijima za korištenje javnih površina
 8. Odluka o imenovanju Organizacijskog odbora za svečano obilježavanje 65. obljetnice prestanka anglo-američke vojne uprave nad Pulom
 9. Zaključak o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju u Gradu Puli
 10. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Hotel Amfiteatar (08. i 09. lipnja 2012.)
 11. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Hotel Amfiteatar (15. i 29. lipnja 2012.)
 12. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga Uliks, Humanitarna udruga Dobro srce, Udruga barmena Istarske županije)
 13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Pula parking d.o.o. unosom nekretnina k.č. 595/1 i k.č. 595(4, obje k.o. Pula
 14. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. za 2011. godinu
 15. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. za 2011. godinu
 16. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. za 2011. godinu
 17. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Pula Parking d.o.o. za 2011. godinu
 18. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. za 2011. godinu
 19. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Tržnica d.o.o. za 2011. godinu
 20. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. za 2011. godinu
 21. Zaklučak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. za 2011. godinu
 22. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. za 2011. godinu
 23. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pulskog centra za poduzetništvo za 2011. godinu
 24. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi II. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, i ciljanih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana "Stari Grad Pula", te izradi Urbanističkog plana uređenja "Riva"
 25. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke Gradskog vijeća Grada Pule o prijenosu osnivačkih prava Kl: 021-05/95-01/6, Urbr: 2168/01-01/95-2 od 1. ožujka 1995. godine (DV Fažana)
 26. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi
 27. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o  osnivanju založnog prava na k.č. 5177/1 i k.č. 5177/22, obje k.o. Pula (Energoplan)
 28. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Valkane u Puli
 29. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Statuta Dječjeg gradskog vijeća Pula
 30. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedlogu člana Upravnog vijeća  Zaštitne radionice - Officina per tutela "Tekop Nova"
 31. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Pula Sport
 32. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec svibanj 2012. godine