Doneseni akti od 04. do 11. listopada 2012. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 04. do 11. listopada 2012. godine 1. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana - Abdulahi Bukarije
 2. Odluka o davanju u najam stana - Rahmanović Emina
 3. Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 4. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Istarska ulica bb - JU Pula Film Festival
 5. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Valturska br.2 - MO Monvidal
 6. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Zagrebačka ulica br. 45
 7. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti i prijenosu prava služnosti radi izgradnje i održavanja kanala za prihvat vode
 8. Odluka o smanjenju naknade za korištenju javne površine - Marušić Boris
 9. Odluka o uvjetima i kriterijima za dodjelu na uporabu poslovnog prostora u Puli, Kandlerova 14
 10. Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule
 11. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u svrhu postave naprava za prodaju cvijeća i svijeća
 12. Odluka o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije
 13. Zaključak o Izmjeni i dopuni Zaključka o utvrđivanju Konačnog prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
 14. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Koparska br. 21 u Puli
 15. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Nevia Poropat
 16. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Puljanka-Brionka
 17. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec rujan 2012. godine