Doneseni akti od 01. do 08. studenog 2012. godine

U petak, 09. studenog 2012. godine s početkom u 09.30 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 01. do 08. studenog 2012. godine1.      Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) i priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva - čukić-Obradović Snježana
2.      Odluka o kupnji suvlasničkih dijelova nekretnine k.č.br. 1808/21 k.o. Pula
3.      Odluka o davanju zemljišta na uporabu Odredu izviđača "Istra"
4.     Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule od 04. listopada 2012. godine
5.      Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uporabi poslovnih prostora mjesne samouprave
6.      Odluka o imenovanju članice tima za implementaciju projekta Youth Adrianet
7.      Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Istočna poslovna zona"
8.      Zaključak o nekorištenju prava prvokupa kulturnog dobra
9.     Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine pod preventivnom zaštitom - Mattossi Sergio
10.  Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Društvo sportske rekreacije "Stari Grad")
11.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o isključenja nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
12.  Rješenje o odobrenju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu - caffe bar "Rock caffe"
13.  Rješenje o odobrenju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu - caffe bar "Old Friends Club"
14.  Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u prvih devet mjeseci 2012. godine
15.  Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec listopad 2012. godine