Doneseni akti od 25. studenoga do 08. prosinca 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 25. studenoga do 08. prosinca 2011. godine 1. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
 3. Odluka o ustupanju zemljišta - Hrvatska elektroprivreda d.d.
 4. Odluka o potpunom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa - Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (građevina "A")
 5. Odluka o potpunom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa - Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (građevina "B")
 6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta
 7. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora
 8. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Odbora za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova na području Grada Pule
 9. Pravilnik o postavljanju spomenika, spomen ploča, skulptura i sličnih objekata na području Grada Pule
 10. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija
 11. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe-Floričić Tilio
 12. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - SAN d.o.o. (naknada za umanjenu površinu kupljenog zemljišta)
 13. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i SAN d.o.o. (zamjena nekretnina)
 14. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Ćosić Kristina
 15. Zaključak o prihvatu prijedloga Sporazuma o obročnoj otplati duga - JU Gimnazija Pula
 16. Zaključak o prihvatu prijedloga Sporazuma o obročnoj otplati duga - Istra d.d. Pula
 17. Zaključak o prihvatu prijedloga Sporazuma o obročnoj otplati duga - Puljanka d.d. Pula
 18. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Manibel d.o.o. i EL.PE.S d.o.o.
 19. Zaključak o prihvatu Dodatka Sporazuma o sudjelovanju u podmirivanju troškova električne energije, vode, kanalizacije, plina i smeća u poslovnoj zgradi na I. katu u Puli, Emova 1
 20. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija
 21. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Kl:944-05/11-01/11;Urbr:2168/01-04-03-02-0330-11-125 od 23.ožujka 2011. godine
 22. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Obavijesti o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Stoja u Puli
 23. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Obavijesti o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Valkane u Puli
 24. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 25. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom
 26. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnsoti na Ugovor o zajedničkom financiranju projekta Županijski centar za gospodarenje otpadom "Kaštijun"
 27. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Ugovor o zajmu za sufinanciranje projekta EU IPA ISPA 2007-2011
 28. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o priključenju na sustav javne odvodnje
 29. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o priključenju na sustav javne vodoopskrbe
 30. Zaključci o utvrđivanju prijedloga:
  a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2011. godinu
  b) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna  Grada Pule
      za 2011. godinu
  c) Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
      infrastrukture 2011. godine
  d) Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture
      2011. godine
  e) Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju programa javnih potreba
      društvenih djelatnosti Grada Pule u 2011. godini
 31. Zaključci o utvrđivanju prijedloga:
  a) Proračuna Grada Pule za 2012. godinu
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna  Grada Pule za 2012. godinu
  c) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
      2012. godine
  d) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godine
  e) Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2012.
      godinu
 32. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu vrijednosti ulaganja u sportski objekt - SRC Uljanik - Veruda
 33. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za  mjesec studeni 2011. godine