Doneseni akti od 25. ožujka do 30. ožujka 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  25. ožujka do 30. ožujka 2011. godine 1. Zaključak o osnivanju stručnog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete
 2. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Divkovićeva br. 3
 3. Odluka o donošenju plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2011. godinu
 4. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora
 5. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta
 6. Odluka o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave i predmetu održavanja sustava za upravljanje dokumentima
 7. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova izgradnje distributivne telekomunikacijske kanalizacije uz plinsku mrežu na području MO Veruda i Kaštanjer
 8. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Pule, koji će, kao ovlašteni predstavnici, sudjelovati u postupku javne nabave za ustupanje izvođenja radova izgradnje proširenja groblja Monte Giro u Puli
 9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunlane infrastrukture za 2010. godinu
 11. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Pule za 2011. godinu
 12. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Pule za 2011. godinu
 13. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnsoti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Kaštanjer