Doneseni akti od 25. kolovoza do 08. rujna 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  25. kolovoza do 08. rujna 2011. godine 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule za 2011. godinu
 2. Odluka o prihvaćanju cijena radova trgovačkog društva Pula parking d.o.o. Pula za radove na održavanju nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja okomite prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije, te dodatne opreme za regulaciju prometa
 3. Odluka o sklapanju ugovora o realizaciji projekta za korištenje sredstava spomeničke rente i drugih prihoda Proračuna Grada Pule namijenjenih sufinanciranju zahvata sanacije i obnove pročelja i krova stambeno poslovne zgrade u Puli, Kapitolinski trg 1
 4. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Ur.broj:240-3/11 od 24.08.2011. godine Javne ustanove "Pula Sport"
 5. Odluka o davanju u najam stana - Kardaš Ema
 6. Odluka o davanju u najam stana - Catela Marija
 7. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 8. Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule
 9. Odluka o razvrgnuću suvlasničke zajednice između Grada Pule i Nevia Orlića
 10. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o osnivanju i prijenosu prava građenja na građevinskom zemljištu k.č.br. 864/103 k.o. Galižana
 11. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave loživog ulja
 12. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke na području utovarne luke Štinjan i AC Puntižela u svrhu organiziranja manifestacije Outlook festivala 2011.
 13. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u caffe baru "Cybercafe" u svrhu organiziranja promocije istarskih vina, rakija i koktela popraćeni karaokama
 14. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja koncerta na terasi caffe bara Podroom
 15. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Marsovo polje 19 u Puli
 16. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Matić Katarina i dr.
 17. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Berc Vanja
 18. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - T.I.M.M. d.o.o.
 19. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Pula parking d.o.o.
 20. Zaključak o dodjeli sredstava Lučkoj upravi Pula
 21. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Ante Bizar
 22. Zaključak o prihvatu prijedloga Sporazuma o obročnoj otplati duga i osiguranju novčane tražbine - Uljanik TESU d.d. Pula
 23. Plan postavljanja opreme za reklamiranje na području Grada Pule
 24. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o ovlaštenju za plakatiranje
 25. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 26. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
 27. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama k.č. 595/1 i k.č.br.595/4 obje k.o. Pula u korist trgovačkog društva Pulaparking d.o.o.
 28. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopune Osnova pravila mjesnih odbora
 29. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pula-Pola za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine
 30. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu
 31. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec kolovoz 2011. godine