Doneseni akti od 20. svibnja so 01. lipnja 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  20. svibnja do 01. lipnja 2011. godine 1. Odluka o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite Grada Pule
 2. Odluka o uporabi poslovnih prostora u Puli, Sv. Ivan br.1 - MSUI/MAC
 3. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta
 4. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina
 5. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora
 6. Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule
 7. Odluka o priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva-Jetiš Bajrami
 8. Odluka o ovlaštenju za sklapanje nagodbe u postupku izvlaštenja pred Uredom državne uprave u Istarskoj županiji, Službom za imovinsko pravne poslove, u predmetu Klasa:UP/I-943-04/11-01/12
 9. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja kabelske kanalizacije za TS 10(20)/0,4 kV Vrtlarska
 10. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izvođenja građevinskih radova na polaganju objekta: SN i NN kabelske mreže TS 10(20)/0,4 kV Epulonova-TS 10(20)0,4 KV Ljubljanska u Puli
 11. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja dijela trase tlačnog voda crpne stanice Veli Vrh u Puli
 12. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji javne rasvjete u Črnjinoj ulici u Puli
 13. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji prometnice sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u dijelu ulice Istarskog razvoda u Puli - III faza
 14. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za nabavu usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću
 15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 16. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i BMP projekt d.o.o.
 17. Odluka o izmjeni Odluke o donošenju plana upravljanja pomorskim doborm na području Grada Pule za 2011. godinu
 18. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Benčić Elvis i Marta
 19. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Kosova br.8 u Puli
 20. Zaključak o uvođenju privremene regulacije prometa postavljanjem montažnog kružnog raskrižja na raskrižju ceste Prekomorskih brigada (ŽC 5119) sa Šišanskom cestom (ŽC 5134) i ulicom Rimske centurijacije u Puli
 21. Zaključak o uvođenju privremene regulacije prometa postavljanjem montažnog kružnog raskrižja na raskrižju ceste Prekomorskih brigada (ŽC 5119) sa Medulinskom cestom (ŽC 5133) i Mutilskom ulicom u Puli
 22. Zaključak o uvođenju privremene regulacije prometa postavljanjem montažnog kružnog raskrižja na raskrižju ceste Prekomorskih brigada (ŽC 5132 i ŽC 5119) sa Premanturskom cestom (ŽC 5119) i ulicom Marsovog polja u Puli
 23. Zaključak o imenovanju članova kulturnih vijeća Grada Pule
 24. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
 25. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti