Doneseni akti od 20. siječnja do 27. siječnja 2011. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od  20. siječnja do 27. siječnja 2011. godine 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Strategije razvoja Grada Pule
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta (sa pripadajućim amandmanom)
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta
 4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja "Molo Carbone"
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Lučica Delfin" (sa pripadajućim amandmanom)
 6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju ravnateljice Pula Film Festivala
 7. Zaključak o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za obradu zahtjeva prijava vezano uz Projekt sanacije i obnove pročelja i krovova građevina
 8. Odluka o izmjeni Odluke o broju članova i sastavu Pregovaračkog odbora za pregovore o sklapanju Temeljnog kolektivnog ugovora za radnike u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Pule
 9. Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju tima za dospjela a nenaplaćena potraživanja Grada Pule
 10. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća JU Pula Sport od 24. siječnja 2011. godine
 11. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća JU Pula Sport od 25. siječnja 2011. godine
 12. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Cindrić Oliver
 13. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture-Šehić Alena
 14. Zaključak o davanju suglasnosti zakupniku Mocko Miroslavu za ulaganje-izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Scalierova 8
 15. Zaključak o usvajanju izvješća o radu Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule za 2009. i 2010. godinu
 16. Izvješće o danim suglasnostima za zaduživanje i danim jamstvima za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2010. godine
 17. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec prosinac 2010. godine
 18. Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec prosinac 2010. godine