Doneseni akti od 17. lipnja do 30. lipnja 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  17. lipnja do 30. lipnja 2011. godine 1. Odluka o ustrojavanju registra rizika
 2. Odluka o imenovanju osobe odgovorne za koordinaciju uspostave procesa upravljanja rizicima te prikupljanje podataka o utvrđenim rizicima i njihovo evidentiranje u registar rizika
 3. Odluka o izmjeni Odluke o donošenju plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2011. godinu
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Plana rasporeda kioska za Grad Pulu
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 6. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje elektroinstalacijskih radova na Školi za odgoj i obrazovanje
 7. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
 8. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u svrhu postave naprava za pečenje plodina, te prodaju cvijeća i svijeća
 9. Odluka o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova redovnog i parcijalnog održavanja istih
 10. Odluka o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i/ili rekonstrukcija istih
 11. Odluka o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja neasfaltiranih i makadamskih površina
 12. Odluka o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja potpornih i ogradnih zidova te drugih betonskih građevina
 13. Odluka o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe i hitnih intervencija
 14. Zaključak o izmjeni Zaključka o novoj organizaciji prometa u centralnoj gradskoj zoni, u Kukuljevićevoj ulici i u ulici Lungomare u Puli
 15. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Mozaik knjiga d.o.o.
 16. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o financiranju komunalne infrastrukture - Ladonja d.o.o. Pula
 17. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija ( JU Pula Film Festival, SAKUD-17. PUF, Udruga prijatelja Valkane, Udruga ULIKS)
 18. Pravilnik o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule
 19. Zaključci o utrđivanju prijedloga Zaključaka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu i Izvještaja nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pula ima udjele ili dionice (Kaštijun d.o.o Pula, Luka Pula d.o.o. Pula, Plinara d.o.o. Pula, Tržnica d.o.o. Pula, Pulapromet d.o.o. Pula, Pula parking d.o.o. Pula, Pula Herculanea d.o.o. Pula, Vodovod d.o.o. Pula, Castrum Pula 97 d.o.o. Pula, Monte Giro d.o.o.)
 20. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju prethodne, uvjetne suglasnosti na Prijedlog Ugovora o provedbi razvojnog programa "Brijuni Rivijera" na lokacijama Pineta, Hidrobaza i Otok Sv. Katarina - Monumenti
 21. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Centar Pula
 22. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Veruda Pula
 23. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia "Rin Tin Tin" Pula-Pola
 24. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia "Rin Tin Tin" Pula-Pola
 25. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju projektne dokumentacije "Idejni koncept oborinske odvodnje grada Pule"
 26. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pula-Pola
 27. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Grada Pule