Doneseni akti od 16. rujna do 28. rujna 2011. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od  16. rujna do 28. rujna 2011. godine 1. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Flavijevska br.14 - Udruga slijepih IŽ
 2. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Kapitolinski trg br.8 - Pulski centar za poduzetništvo - PCP
 3. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup lokacija za postavljanje reklamnih panoa namijenjenih plakatiranju na stupovima javne rasvjete
 4. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Puli
 5. Odluka o određivanju autotaksi stajališta
 6. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu uporabe autotaksi oznaka
 7. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora Klasa: 372-01/11-01/224; Urbroj: 2168/01-04-03-02-387-11-2 od dana 08.09.2011. godine - Cuperjani Alfred
 8. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora Klasa: 372-01/11-01/224; Urbroj: 2168/01-04-03-02-387-11-2 od dana 08.09.2011. godine - Poropat Flavija
 9. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora Klasa: 372-01/11-01/130; Urbroj: 2168/01-04-03-02-387-11-2 od dana 01.06.2011. godine - Marion Bruna
 10. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji pristupne prometnice u dijelu naselja Montegiro u Puli-odvojak sa Benčićeve ulice
 11. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja objekta:"20kV kabelska za TS 10(20)/0,4 kv Božo Gumbac i NN mreža iz TS 10(20)/04.kV Božo Gumbac" naselje Monvidal u Puli
 12. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o uvođenju nove organizacije prometa na području MO Štinjan i na Paduljskom putu
 13. Zaključak o davanju suglsnosti na zaključivanje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Čalić i dr.
 14. Zaključak o prihvatu prijedloga Sporazuma o obročnoj otplati duga - Krstevski Zvonko
 15. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Globalne veze d.o.o., Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata, Hrvatska obrtnička komora)
 16. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Planet travel d.o.o.)
 17. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke na terasi lounge bara Carolina, u vrijeme događanja "Rujan u gradu", a u svrhu prezentacije i promocije jesenskog menia
 18. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u baru "Cybercafe" u vrijeme održavanja promocije domaćih pića i koncerata romskog ansambla "Skandal bend"
 19. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u baru "Cybercafe" u svrhu organiziranja promocije domaćih pića, rakija i koktela popraćeni karaokama
 20. Rješenje o imenovanju članova radne grupe za izradu Strategije gospodarskog razvoja grada Pule
 21. Rješenje o osnivanju radnog tima za popis nezakonito izgrađenih zgrada ma teritorijalnom obuhvatu Grada Pule
 22. Rješenje o osnivanju radnog tima za provedbu projekta uređenja gradske Rive u Puli