Doneseni akti od 15. prosinca do 22. prosinca 2011.

U petak, 23. prosinca 2011. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 15. do 22. prosinca 2011. godine 1.      Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule
2.      Odluka o sklapanju ugovora o realizaciji projekta za korištenje sredstava spomeničke rente i drugih prihoda Proračuna Grada Pule namijenjenih sufinanciranju zahvata sanacije i obnove pročelja i krova stambeno poslovne zgrade u Puli, Forum 11
3.      Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
4.      Odluka o izmjeni Odluke o prijenosu ovlaštenja trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula
5.      Odluka o izmjeni Odluke o prijenosu ovlaštenja trgovačkom društvu Vodovod Pula d.o.o. Pula
6.     Odluka o ovlaštenju za sklapanje nagodbe u postupku izvlaštenja pred Uredom državne uprave u Istarskoj županije, Službom za imovinsko pravne poslove, u predmetu Klasa:UP/I-943-04/11-01/83
7.      Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora-Edibe Šehu - Sadikaj
8.      Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Nesimi Adnan
9.      Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Rijekatekstil - Domus d.d. Rijeka
10.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Supercolor d.o.o. Pula (Trg na mostu br. 1)
11.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Supercolor d.o.o. Pula (Trg na mostu br. 2)
12.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Borovo d.o.o. Vukovar
13. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Kozmo d.o.o. Zagreb
14.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Papilio d.o.o. Rijeka
15.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Dinox trade d.o.o. Pula
16.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Irena Koljatahi
17.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Vasiljev Antonietta
18.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Set d.o.o. Mali Lipovec
19.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Ladonja d.o.o. Pula
20.  Zaključak o prihvatu prijedloga Sporazuma o obročnoj otplati duga - Svera d.o.o. Pula
21.  Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Lalić Josip
22.  Zaključak o prihvaćanju Plana nabave upravnih tijela Grada Pule za 2011. godinu
23.  Odluka o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave - nabava usluge održavanja Sustava poslovnih informacija
24.  Odluka o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave - usluga održavanja programskog sustava Grada Pule
25.  Odluka o visini blagajničkog maksimuma za proračunske korisnike