Doneseni akti od 12. listopada do 20. listopada 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 12. do 20. listopada 2011. godine 1. Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Pule u 2012. godini "1.000.000,00+"
 2. Odluka o izradi kataloga investicija u pulsko gospodarstvo
 3. Odluka o posebnoj mjeri naplate dospjelog duga uzrokovanog gospodarskom krizom
 4. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o isporuci i korištenju računalnih programa
 5. Odluka o izuzimanju iz sustava lokalne riznice
 6. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu lokacija za postavljanje reklamnih panoa namijenjenih plakatiranju na stupovima javne rasvjete u gradu Puli
 7. Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju ugovora o osnivanju i prijenosu prava građenja
 8. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
 9. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u svrhu postave naprava za prodaju cvijeća i svijeća
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 11. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za nabavu usluge objavljivanja oglasa u dnevnom tisku
 12. Odluka o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za izvođenje radova na izgradnji oborinske odvodnje dijela Ulice Šurida u Štinjanu u Puli
 13. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Klaudia Šugara, Mire Šugar, Dragana Šugara i Vesne Bastijanić
 14. Odluka o prihvatu tabularne isprave - Pula, Castropola 51
 15. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Bolić Stevan
 16. Odluka o davanju skloništa br.34 u Puli, na lokaciji Krležina 39, na uporabu u miru
 17. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) - Frivarski Graciana
 18. Odluka o priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva - Jukopila Ljubica
 19. Zaključak o odobrenju obročne otplate kupoprodajne cijene - Lunko Igor
 20. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Valvazorova br. 6 u Puli
 21. Rješenje o imenovanju privremenog skrbnika