Doneseni akti od 11. ožujka do 16. ožujka 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  11. do 16. ožujka 2011. godine 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Povelje o nenasilju
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
 4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju na upravljanje otoka Veruda društvu Uljanik Standard d.o.o. Pula
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o upisu i uplati svih dionica temeljnog kapitala NK "Istra 1961" u prvom krugu upisa i uplate dionica
 6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti JU Pula Sport za zaključenje Ugovora o pravu korištenja sportske građevine
 7. Zaključak o utvrđivanju nacrta prijedloga UPU "Max Stoja" za prethodnu raspravu
 8. Zaključak o utvrđivanju nacrta prijedloga izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule za prethodnu raspravu
 9. Zaključak o utvrđivanju nacrta prijedloga UPU "Lungo Mare" za prethodnu raspravu
 10. Zaključak o uvođenju nove organizacije prometa u Flegovoj ulici u Puli
 11. Odluka o zaključenju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) i o priznanju statusa člana obiteljskog domaćinstva - Šafradin Danijela
 12. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora - Slipčević Jozo
 13. Zaključak o davanju suglasnosti zakupnika Karun d.o.o. Zagreb za ulaganje - izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, M. laginje br.1
 14. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Namještaj Mima d.o.o. Pula
 15. Odluka o početku postupka javne nabave sklapanjem Ugovora o isporuci javnih usluga iz Dodatka II B Zakona u predmetu nabave usluga tjelesne zaštite - stražarske i čuvarske usluge