Doneseni akti od 04. ožujka do 10. ožujka 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  04. do 10. ožujka 2011. godine 1. Odluka o javnim površinama
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule u 2010. godini
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Pulu
 4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o sudjelovanju u preoblikovanju Nogometnog kluba "Istra 1961"
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o pokretanju postupka preuzimanja tražbina Republike Hrvatske prema NK "Istra 1961"
 6. Zaključak o namjenskom financiranju u svrhu realizacije planiranog uređenja park šume Šijana i Busoler za 2011. godinu
 7. Rješenje o odobrenju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta
 8. Odluka o zaključenju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) i o priznanju statusa člana obiteljskog domaćinstva - Poropat Umberto
 9. Odluka o izmjeni Odluke o zaključivanju ugovora o najmu za suvlasničke dijelove stana
 10. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture-Franković Drago i Jurak Stipo
 11. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Šišanska br. 2 u Puli
 12. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o obročnoj otplati duga - Općina Barban